– Zapisz się

Do Szkoły Policealnej wymagane są:

1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej nr 2 w Chrzanowie  Wniosek powinien być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie osobistym.

Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej można otrzymać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej >>Wniosek do pobrania TUTAJ

Wypełniony i podpisany wniosek trzeba złożyć osobiście w sekretariacie, należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub kopia świadectwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez szkołę, która wystawiła świadectwo.

3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu  wystawione przez Poradnię Medycyny Pracy na podstawie skierowania wydanego przez PCKU w Chrzanowie

4. Inne dokumenty decydujące o kolejności przyjęcia kandydata do szkoły, których złożenie jest dobrowolne

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, dziecka kandydata lub innej osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy wymagane są:

1. Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie, drukowanymi literami zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie osobistym.

Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy można otrzymać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej >>Wniosek_do pobrania TUTAJ

Wypełniony i podpisany wniosek trzeba złożyć osobiście w sekretariacie, należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

2. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu  wystawione przez Poradnię Medycyny Pracy na podstawie skierowania wydanego przez PCKU w Chrzanowie

3. Inne dokumenty decydujące o kolejności przyjęcia kandydata do szkoły, których złożenie jest dobrowolne

  • oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, dziecka kandydata lub innej osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

Wróć na górę