– Rada słuchaczy

RADA SŁUCHACZY 2022/2023

Przewodnicząca: Katarzyna Bentkowska – 1 TK

Z-ca przewodniczącej: Magdalena Nowotarska – 1 OM

Skarbnik: Dorota Knapik-Gielaowska – 1 P

Sekretarz: Adam Trzcionkowski – 2 TAOpiekun Samorządu Słuchaczy: Barbara Nosek – bibliotekarzREGULAMIN

SAMORZĄDU SŁUCHACZY

POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W CHRZANOWIE

§1

Podstawa prawna

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.

§2

Organizacja Samorządu

 1. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze placówki.
 2. Słuchacze poszczególnych oddziałów tworzą Samorządy Oddziałowe.
 3. Najwyższym organem Samorządu Słuchaczy jest Zebranie Przedstawicieli Samorządów Oddziałów.
 4. Organami wykonawczymi samorządu są: Rada Słuchaczy i Rady Oddziałów. Rada Słuchaczy jest reprezentantem ogółu słuchaczy placówki.
 5. Radę Słuchaczy stanowią przedstawiciele Rad Oddziałów.
 6. Rada Słuchaczy po zakończeniu rekrutacji w danym roku szkolnym wybiera przewodniczącego Rady oraz jego zastępcę, sekretarza i skarbnika.
 7. Samorząd Słuchaczy prowadzi dokumentację swej pracy. Zebrania Rady Słuchaczy są protokołowane.

§3

Cele i zadania Samorządu

 1. Celem Samorządu jest wspieranie placówki w jej zadaniach statutowych poprzez działania rozwijające umiejętność współpracy słuchaczy, ich samodzielność, samoocenę i samodyscyplinę oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności za placówkę.
 2. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej swoje opinie, wnioski we wszystkich sprawach placówki, w szczególności dotyczących podstawowych praw słuchaczy.
 3. Współdziała z władzami placówki w celu zapewnienia słuchaczom dobrych warunków do nauki, mobilizuje ich do jak najlepszego wypełniania obowiązków związanych z nauką.
 4. Bierze udział w pracach na rzecz placówki, wzbogaca jej tradycje, dba o jej dobre imię.
 5. Pomaga w rozwiązywaniu sytuacji problemowych (w przypadku ich zaistnienia) pomiędzy słuchaczami, bądź między słuchaczami a nauczycielami.
 6. Organizuje działalność pozalekcyjną i współpracuje z samorządami innych placówek i organizacjami pozaszkolnymi w realizacji zadań wspierających rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno-krajoznawczych.

§4

Fundusze Samorządu

 1. Samorząd Słuchaczy ma prawo inicjować składki na rzecz placówki i określać wysokość wpłat.
 2. Składka ma charakter dobrowolny.
 3. Samorządy oddziałów są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji finansowej (listy słuchaczy z określeniem wysokości wpłaty i podpisem).
 4. Funduszami pochodzącymi z dobrowolnych składek i innych źródeł, zarządza Rada Słuchaczy, z ewentualnym zastrzeżeniem celu, na jaki mają być wydatkowane.
 5. Wydatki powinny dotyczyć wspierania działalności statutowej szkoły.
 6. Wydatki powinny być udokumentowane rachunkami.

§5

Obowiązki Centrum wobec Samorządu Słuchaczy

 1. Wysłuchiwanie opinii, wniosków i propozycji Samorządu i informowanie o zajętym przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną stanowisku.
 2. Udzielania pomocy w działalności Samorządu.
 3. Powoływania nauczyciela na opiekuna Samorządu Słuchaczy.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Samorządu Słuchaczy uchwalany jest przez ogół słuchaczy placówki w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Wróć na górę