– Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do szkoły policealnej i na kwalifikacyjne kursy zawodowe 

Podstawa prawna

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji  i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. 2022 r. poz. 2431).

Zasady rekrutacji do szkoły policealnej

 1. Do szkoły policealnej kształcącej w danym zawodzie może zostać przyjęta osoba, która nie ukończyła szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w danym zawodzie oraz osoba, która nie posiada potwierdzonych kwalifikacji w tym zawodzie.
 2. O przyjęcie na semestr pierwszy Szkoły Policealnej nr 2 w Chrzanowie ubiegać mogą się kandydaci, którzy posiadają:
 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek kandydata.
 2. Kandydaci składają w sekretariacie szkoły niżej wymienione dokumenty:
 • wniosek o przyjęcie według wzoru otrzymanego w sekretariacie lub pobranego ze strony internetowej PCKU w Chrzanowie;
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub średniej branżowej (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły którą kandydat ukończył albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu);
 • zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
 1. O przyjęciu kandydata na semestr pierwszy Szkoły Policealnej nr 2 w Chrzanowie w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki określone w ust. 1 brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 1. Na potwierdzenie okoliczności wymienionych w ust. 4 należy złożyć następujące dokumenty:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny;
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata;
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, dziecka kandydata lub innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę.
 1. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu postępowania szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym zawierający szczegółowe terminy dla danego roku szkolnego określa kurator oświaty.

Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe

 1. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy w danej kwalifikacji może zostać przyjęta osoba, która nie ukończyła kształcenia w danej kwalifikacji oraz osoba, która nie posiada potwierdzonej danej kwalifikacji.
 2. O przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą ubiegać się kandydaci którzy:
 1. W szczególnych przypadkach o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe może również ubiegać się osoba, która ukończyła gimnazjum i ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek kandydata.
 3. Kandydaci składają w sekretariacie szkoły niżej wymienione dokumenty:
 • wniosek o przyjęcie według wzoru otrzymanego w sekretariacie lub pobranego ze strony internetowej PCKU w Chrzanowie,
 • zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy o którym mowa w ust. 1 pkt 2.,
 • oświadczenia, o których mowa w ust. 5.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust.1 niż liczba wolnych miejsc:
 • na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia, a następnej kolejności kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych;
 • na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria:

wielodzietność rodziny kandydata,

niepełnosprawność kandydata,

niepełnosprawność dziecka kandydata,

niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad która kandydat sprawuje opiekę,

samotne wychowywanie dziecka przez kandydata;

 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.
 1. Na potwierdzenie okoliczności wymienionych w ust. 5 pkt 1 i 2 należy złożyć następujące dokumenty:
 • oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych,
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny;
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, dziecka kandydata lub innej osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę.
 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz pozstępowaniu uzupełniającym zawierający szczegółowe terminy dla danego roku szkolnego określa dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Tryb odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora PCKU w Chrzanowie.
 2. W terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 3. Uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez kandydata z wnioskiem.
 4. Kandydat może wnieść do dyrektora PCKU w Chrzanowie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
Wróć na górę