– Częste pytania

Czy są ograniczenia wiekowe do nauki w PCKU w Chrzanowie?
Każda pełnoletnia osoba może kształcić się w Centrum w dowolnym zawodzie w szkole policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Nie ma górnej granicy wieku, uczą się u nas osoby dorosłe w różnym wieku.

Nie zdałem matury, czy mogę zapisać się do szkoły?
W szkole policealnej może kształcić się każda osoba, która ma wykształcenie średnie, ukończyła liceum lub technikum. Matura nie jest konieczna.
Na kwalifikacyjnym kursie zawodowym kształcić się może każda osoba pełnoletnia, bez względu na poziom wykształcenia, są jednak wyjątki. Na kwalifikacyjny kurs dający zawód asystent osoby niepełnosprawnej wymagane jest średnie wykształcenie.

Czy nauka w PCKU jest bezpłatna?
Tak, zarówno w szkole policealnej jak i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych słuchacz nie wnosi żadnych opłat za naukę.

Jak długo trwa nauka na kwalifikacyjnych kursach zawodowych?
W zależności od zawodu nauka na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jak i w szkole policealnej trwa od jednego roku do dwóch lat.

Czy mogę złożyć dokumenty na dwa kierunki?
Jest to możliwe. Kandydat składa wówczas odrębny wniosek na każdy kierunek kształcenia.

Jakie są warunki ukończenia szkoły i otrzymania świadectwa?
W szkole policealnej w każdym semestrze należy zdać wymagane egzaminy semestralne z jednostek modułowych. Aby być dopuszczonym do egzaminu trzeba uzyskać pozytywne oceny i mieć minimum 50% frekwencji na zajęciach z danej jednostki modułowej.
Aby ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy należy uzyskać pozytywne oceny ze wszystkich jednostek modułowych i mieć minimum 50% frekwencji w semestrze.

Jaka jest różnica między szkołą policealną a kwalifikacyjnym kursem zawodowym?
Zarówno w szkole policealnej jak i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych są realizowane efekty nauczania określone w podstawie programowej dla danego zawodu określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Zawody zostały podzielone na kwalifikacje, jedną lub dwie. Szkoła policealna obejmuje wszystkie kwalifikacje w zawodzie. Kwalifikacyjny kurs zawodowy obejmuje jedną kwalifikację i aby uzyskać pełny zawód trzeba w zależności od zawodu, ukończyć jeden lub dwa kursy.
Zarówno w szkole policealnej jak i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych uzyskuje się kwalifikacje zawodowe po zdaniu takich samych egzaminów zawodowych organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie i po zdaniu egzaminu uzyskuje się takie same świadectwa z kwalifikacji.
Szkoła policealna różni się od kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizacją zajęć. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych nie ma promocji semestralnej jak w szkole policealnej.

Czy dokumenty muszę złożyć osobiście, czy może złożyć je ktoś w moim imieniu?
Dokumenty należy składać osobiście, pracownik sekretariatu poświadcza zgodność danych osobowych z dowodem osobistym. Dopuszcza się złożenie dokumentów przez osobę trzecią. Wymagane jest wtedy pełnomocnictwo udzielone przez kandydata dla osoby składającej dokumenty.

Czym różni się szkoła stacjonarna od zaocznej?
W szkole stacjonarnej zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu (19 godz. w tygodniu), w godzinach popołudniowych.
W szkole zaocznej zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, czasem w piątki, przeciętnie dwa razy w miesiącu.

Czy mogę zapisać się do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy jeśli mam wyższe wykształcenie?
Tak, można zapisać się zarówno do szkoły policealnej jak i na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Czy słuchacze mogą parkować na parkingu PCKU?
Tak, bezpłatnie i bez ograniczeń.

Czy praktyka zawodowa jest obowiązkowa?
W szkole policealnej oraz na większości kwalifikacyjnych kursów zawodowych praktyka zawodowa jest obowiązkowa. Praktycznych umiejętności słuchacze uczą się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, jednak, aby sprawdzić swoje umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy słuchacze odbywają praktykę zawodową.
Jedynie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań (zawód kucharz), SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych oraz FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich (zawód fryzjer) nie ma praktyki zawodowej.

Ukończyłem zasadniczą szkołę zawodową w zawodzie fryzjer. Czy mogę w PCKU uzyskać tytuł technika?
Tak. Można u nas ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy FRK.03. Projektowanie wykonywanie fryzur. Po zdaniu egzaminu zawodowego i uzupełnieniu wykształcenia średniego uzyskuje się zawód technik usług fryzjerskich. Podobnie jest z zawodem kucharz.

Czy osoba która nie ma wykształcenia średniego może zapisać się do szkoły policealnej?
Nie, warunkiem zapisania do szkoły policealnej jest wykształcenie średnie. Osoba taka może kształcić się i zdobyć zawód na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

Czy można być zwolnionym z niektórych przedmiotów nauczania?
W szkole policealnej można być zwolnionym tylko z podstaw przedsiębiorczości i praktyki zawodowej. Warunki zwolnienia określa statut.
Na kwalifikacyjnych kursie zawodowym można być zwolnionym z treści kształcenia zrealizowanych na poprzednich etapach kształcenia na podstawie świadectwa. Decyzję w tej sprawie, na wniosek słuchacza podejmuje indywidualnie dyrektor PCKU.

Wróć na górę