– Egzamin zawodowy

>> Informacje dotyczące dostępu do wyników z egzaminu pisemnego sesja zima 2024. <<

>> Instrukcja aktywowania konta do portalu zdającego<<

Egzaminy zawodowe

Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminów zawodowych w sesji zimowej 2024

2. Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2019
4. Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2019


Do dnia 7 lutego 2024 roku należy złożyć do sekretariatu szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2024 r.

Druki deklaracji dostępne są w sekretariacie lub na stronie internetowej oke.krakow.pl

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego przez zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji zimowej 2024 termin składania deklaracji do dnia 4 kwietnia 2024 r. (po ogłoszeniu wyników z sesji zimowej 2024 r.).

W przypadku absolwenta przystępującego do egzaminu poprawkowego do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły policealnej bądź zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.


Przykładowe zadania z części pisemnej i praktycznej egzaminu 

Wniosek absolwenta kkz o wydanie dyplomu 

Weryfikacja adresu email w portalu zdającego


słuchacze, którzy przystępują do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2024 mogą w portalu zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl zweryfikować swój adres email. Instrukcja weryfikacji adresu email poniżej.

>> Instrukcja znajduje się tutaj <<<

Przykładowe zadania egzaminacyjne dostępne na stronie CKE

Link Nr 1 – egzamin praktyczny
Link Nr 2 – egzamin pisemny


Wróć na górę