– Egzamin zawodowy

Egzaminy zawodowe


Do dnia 15 września 2023 roku należy złożyć do sekretariatu szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2024 r.

Druki deklaracji dostępne są w sekretariacie lub na stronie internetowej oke.krakow.pl

W przypadku absolwenta przystępującego do egzaminu poprawkowego do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły policealnej bądź zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.


Przykładowe zadania z części pisemnej i praktycznej egzaminu 

Wniosek absolwenta kkz o wydanie dyplomu 

Weryfikacja adresu email w portalu zdającego


słuchacze, którzy przystępują do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2024 mogą w portalu zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl zweryfikować swój adres email. Instrukcja weryfikacji adresu email poniżej.

>> Instrukcja znajduje się tutaj <<<

Przykładowe zadania egzaminacyjne dostępne na stronie CKE

Link Nr 1 – egzamin praktyczny
Link Nr 2 – egzamin pisemny


Wróć na górę