– Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do szkoły policealnej na rok szkolny 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postepowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postepowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkoły wymienionej w punkcie 2. 

od 10 maja do 15 lipca 2021

od 30 lipca do 10 sierpnia 2021

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe¹

do 22 lipca 2021 r.

do 17 sierpnia 2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

23 lipca 2021

do godz. 12.00

18 sierpnia 2021

do godz. 12.00

4.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

od 10 maja do 26 lipca 2021 r.

od 30 lipca do 20 sierpnia 2021 r.

5.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia:

  • oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego o ile nie zostało one złożone wraz  z wnioskiem o przyjęcie do szkoły,
  • zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu3).

od 23 do 28 lipca  2021 r.  

od 18 do 23 sierpnia 2021 r.  

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 lipca 2021

do godz. 15.00

24 sierpnia 2021

do godz. 15.00

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

7.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 sierpnia 2021 r.

do 27 sierpnia 2021 r.

8.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia1)

10.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły1)

         

3) W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia w terminie określonym w pkt 8, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni:

  • informuje o tym dyrektora szkoły w terminie określonym w pkt 8, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu;
  • informację składa w postaci papierowej lub elektronicznej;
  • nie później niż do dnia 24 września 2021 r. składa dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie.

Niezłożenie w terminie do dnia 24 września 2021 r. odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Podstawa prawna: § 11 baa ust. 7-10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

 Dodatkowe informacje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów: zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych szkół zgodnie z przepisami 11a i § 11BAA ust.6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

 

Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe rok szkolny 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną.

od 10 maja do 23 sierpnia 2021

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 sierpnia 2021

do godz. 15.00

3.

Postępowanie uzupełniające

od 25 sierpnia do 21 września 2021

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 września 2021

do godz. 15.00

 

 

Wróć na górę