– Harmonogram rekrutacji

 

Rekrutacja do szkoły policealnej na rok szkolny 2024/2025

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postepowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym. do 23 lipca 2024 r. do 12 sierpnia 2024 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej, w tym weryfikacja spełniania przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym. Podjęcie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm. [1] )

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności zawartych w tych oświadczeniach.

do 29 lipca 2024 r. do 19 sierpnia 2024 r.
3.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

30 lipca 2024 r. do godz. 12.00

 20 sierpnia 2024 r. do godziny 12.00
4. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie. do 31 lipca 2024 r.  do 21 sierpnia 2024 r.
5. Potwierdzenie woli przyjęcia na semestr pierwszy klasy I szkoły policealnej w postaci przedłożenia:

·       oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego,

·       zaświadczenie lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

do 2 sierpnia 2024 r. do 22 sierpnia 2024 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

5 sierpnia 2024  r.

do godz. 12.00

23 sierpnia 2024 r.

do godz. 12.00

8.
Przekazanie przez komisję rekrutacyjną Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty, informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole  poprzez wypełnienie ankiety dostępnej w Panelu Dyrektora.
 

do 6 sierpnia 2024 r.

 

do 26 sierpnia 2024 r.
9. Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach policealnych.  

do 7 sierpnia 2024 r.

 

do 27 sierpnia 2024 r.
PROCEDURA ODWOŁAWCZA[2]
10. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. do 8 sierpnia 2024 r. do 28 sierpnia 2024 r.
11. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
12. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. w terminie  3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
13. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

Dodatkowe informacje:

W przypadku publicznych szkół policealnych komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym przez kuratora oświaty, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami (art. 154 ust. 9 ww. ustawy).

Załącznik nr 1

Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe rok szkolny 2024/2025

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną. do 19 sierpnia 2024 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 23 sierpnia 2024 r.

do godziny 12.00

3. Postępowanie uzupełniające od 26 sierpnia do 15 września 2024 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 16 września 2024 r.

do godz. 12.00

1 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 150 ust. 2 ww. ustawy lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Czynności mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności – także w trybie obiegowym. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ prowadzący szkołę, zgodnie z art. 130 ust. 6a ww. ustawy.

[2] Procedura odwoławcza określona w art. 158 ust. 6-9 ww. ustawy.

Czynności określone w ramach procedury odwoławczej mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku czynności podejmowanych przez komisję rekrutacyjną – także w trybie obiegowym. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ prowadzący szkołę (art. 130 ust. 6a ww. ustawy).

Wróć na górę