– Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do szkoły policealnej na rok szkolny 2023/2024

Lp. Rodzaj czynności Termin w postepowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym
szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się we wrześniu szkoły, w których

zajęcia rozpoczynają się we wrześniu

1. Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I publicznej do szkoły policealnej wraz z dokumentami od 24 kwietnia do 17 lipca 2023 od 3 sierpnia do 11 sierpnia 2023
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I publicznej  szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 17 lipca 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.  do 24 lipca 2023 r. do 18 sierpnia 2023 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.   25 lipca 2023 

do godz. 12.00

21 sierpnia 2023 

do godz. 12.00

5. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie od 24 kwietnia do
 27 lipca 2023 r.
od 3 sierpnia do
23 sierpnia 2023 r.
6. Potwierdzenie woli przyjęcia na semestr pierwszy klasy I szkoły policealnej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: 

  • oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego 
  • zaświadczenie lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
do 1 sierpnia 2023 r.   do 25 sierpnia 2023 r.  
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 2 sierpnia 2023

do godz. 12.00

28 sierpnia 2023

do godz. 12.00

8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole – wypełnienie arkusza, który znajduje się w Panelu Dyrektora.  do 3 sierpnia 2023 r. do 29 sierpnia 2023 r.
9. Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach policealnych. do 4 sierpnia 2023 r. do 30 sierpnia 2023 r.
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
10. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. do 7 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.
11. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
12. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. w terminie  3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
13. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

Dodatkowe informacje:

W przypadku publicznych szkół policealnych komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym przez kuratora oświaty, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami (art. 154 ust. 9 ustawy – Prawo oświatowe).

Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe rok szkolny 2023/2024

Lp.  Rodzaj czynności  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 
1. Złożenie wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną. od 24 kwietnia

do 25 sierpnia 2023

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 28 sierpnia 2023 

do godz. 12.00

3. Postępowanie uzupełniające  od 28 sierpnia do 15 września 2023
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 18 września 2023 

do godz. 15.00

   

    

Wróć na górę