– Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do szkoły policealnej na rok szkolny 2022/2023

 

Lp.

Rodzaj czynności

termin w postepowaniu rekrutacyjnym

termin w postepowaniu uzupełniającym

szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się we wrześniu

szkoły, w których

zajęcia rozpoczynają się we wrześniu

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I publicznej  do szkoły policealnej wraz z dokumentami

od 25 kwietnia

do 14 lipca 2022

od 1 sierpnia

do 10 sierpnia 2022

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I publicznej  szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2022 r.

do 10 sierpnia 2022 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 19 lipca 2022 r.

 

do 18 sierpnia 2022 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

20 lipca 2022

do godz. 12.00

19 sierpnia 2022

do godz. 12.00

5.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

od 25 kwietnia do
 25 lipca 2022 r.

od 1 sierpnia do
22 sierpnia 2022 r.

6.

Potwierdzenie woli przyjęcia na semestr pierwszy klasy I szkoły policealnej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

·     oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego o ile nie zostało one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły,

·     zaświadczenie lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 28 lipca 2022 r. 

do 24 sierpnia 2022 r. 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 lipca 2022

do godz. 15.00

25 sierpnia 2022

do godz. 15.00

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

8.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 sierpnia 2022 r.

do 29 sierpnia 2022 r.

9.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia3)

10.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia3)

11.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły3)

 

3) Termin stosuje się do publicznej szkoły policealnej, w tym szkoły, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

 

Dodatkowe informacje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów: zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych szkół zgodnie z przepisami § 11a i § 11b  1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

 

Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe rok szkolny 2022/2023

 

Lp.

rodzaj czynności

termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną.

od 25 kwietnia do 24 sierpnia 2022

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 sierpnia 2022 do godz. 15.00

3.

Postępowanie uzupełniające

od 25 sierpnia do 20 września 2022

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21 września 2022 do godz. 15.00

 

Wróć na górę