– Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów.
  2. Centrum wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Aleksandra Baranowska, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: a.baranowska@ewartbhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych zadań ustawowych i statutowych Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustaw oraz aktów wykonawczych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, pracodawcy u których odbywa się realizacja praktyk zawodowych, dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz PCKU, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie płatności, podmioty świadczące na rzecz PCKU usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na PCKU przez przepisy prawa, organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.
Wróć na górę