– Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego pcku.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-20 Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-09-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.

Wyłączenia:

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Magiera, adres poczty elektronicznej marcin@magme.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 326240018. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony zachodniej ul. Kościuszki oraz wschodniej od parkingu. Wejście do budynku od strony parkingu dostępne jest dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest na tym samym poziome co poziom parkingu, za drzwiami wejściowymi znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana Wejście od ul. Kościuszki jest na tym samym poziomie co poziom ulicy, za wejściem znajdują się schody niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku istnieją 4 kondygnacje:

  • poziom -1, gdzie znajdują się 2 pracownie do zajęć praktycznych, pokój nauczycielski, szatnie i toalety
  • parter, gdzie znajduje się aula, sekretariat dla słuchaczy i gabinet dyrektora,
  • I piętro, gdzie znajdują się 2 sale lekcyjne, 4 pracownie do zajęć praktycznych, biblioteka, gabinet wicedyrektora oraz toalety,
  • II piętro, gdzie znajdują się 2 sale lekcyjne oraz gabinet księgowości.

Wszystkie kondygnacje zaopatrzone są w windę przystosowaną  do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu od strony wschodniej znajdują się 3 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i są specjalnie oznakowane. Znajdują się w pobliżu wejścia do budynku na tym samym poziomie bez progów i schodów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Placówka umożliwia w razie potrzeby skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.

Wróć na górę