– Drogi zdobycia zawodu

Decyzje edukacyjne

Podejmując decyzje edukacyjne warto zadać sobie pytanie nie do jakiej szkoły mam iść ale Jaką pracę chciałabym/chciałbym wykonywać? Szkoła nie jest celem a narzędziem do zdobycia kwalifikacji zawodowych. 

Dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły warto dokonać analizy własnych zasobów, oczekiwań, wartości związanych z życiem osobistym i zawodowym oraz sytuacji na rynku pracy. 

Podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych nie jest łatwe, odbywa się w warunkach niepewności i ciągłych zmian. Warto zdobyć jak najwięcej informacji aby obszar niepewności możliwie ograniczyć. 

Drogi zdobycia zawodu

Zawód można zdobyć w szkole, uczelni, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub potwierdzić nabyte umiejętności nieformalnie egzaminem eksternistycznym.

drogi zdobycia zawodu

Ścieżki edukacyjne dla osób dorosłych

Państwo stworzyło możliwości bezpłatnego zdobywania kwalifikacji zawodowych dla każdego, bez względu na wiek i poziom wykształcenia. Kształcenie w szkole policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w PCKU jest bezpłatne.

ścieżki edukacyjne

Ukończenie szkoły policealnej umożliwia, po zdaniu egzaminu zawodowego, uzyskanie dyplomu zawodowego.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia, po zdaniu egzaminu zawodowego i potwierdzeniu wymaganego poziomu wykształcenia, uzyskanie dyplomu zawodowego (np. aby uzyskać tytuł technika trzeba potwierdzić ukończenie dowolnej szkoły średniej)

System kształcenia jest drożny, w każdym momencie życie można zdobyć nowy zawód, podnieść kwalifikacje zawodowe czy poziom wykształcenia ogólnego.

Ogólnie o kwalifikacjach zawodowych

Zawody zostały podzielone na kwalifikacje, jedną lub dwie.

Kwalifikacja to grupa efektów kształcenia potwierdzana egzaminem zewnętrznym, która pozwala wykonywać pracę na jednym stanowisku pracy.

Aby zdobyć zawód trzeba uzyskać kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz potwierdzić wymagany poziom wykształcenia. Można to uzyskać różnymi drogami (szkoła branżowa, technikum, szkoła policealna, kwalifikacyjne kursy zawodowe.

łączenie kwalifikacji

Szkoły policealna obejmuje wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie. Kwalifikacyjny kurs zawodowy obejmuje jedną kwalifikację, zatem aby zdobyć pełny zawód trzeba ukończyć jeden lub dwa kursy. 

Niektóre kwalifikacje są wspólne dla kilku zawodów. Np w kwalifikacja „EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych” jest wspólna dla zawodów technik ekonomista i technik rachunkowości. Absolwent technikum ekonomicznego wystarczy, że uzupełni jedną kwalifikację na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i zdobędzie drugi zawód technik rachunkowości.

Jaki kurs zawodowy wybrać?

Na rynku edukacyjnym jest bardzo bogata oferta różnych kursów zawodowych. Który wybrać, czym się kierować?

Spośród oferty kursów trzeba zwrócić uwagę na kwalifikacyjne kursy zawodowe – KKZ. Ukończenie KKZ daje możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i otrzymania dyplomu zawodowego uznawanego w Polsce i w UE. Inne kursy pozwalają na zdobycie umiejętności zawodowych ale nie dają możliwości ich potwierdzenia dyplomem zawodowym potwierdzającym zdobycie pełnych kwalifikacji zawodowych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są bezpłatne, w publicznych placówkach edukacyjnych finansowane są z subwencji oświatowej. 

Programy tych kursów obejmują realizację efektów kształcenia ujętych w podstawach programowych określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

Wybierając kurs zawodowy warto upewnić się:

  • jaki dyplom/świadectwo/zaświadczanie otrzymamy po ukończeniu kursu
  • czy ukończenie kursu daje możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu zawodowego 
  • ilość godzin kursu (trudno zdobyć umiejętności pozwalające wykonywać zawód na kursie obejmującym kilkadziesiąt godzin), 
  • ilość zajęć praktycznych, dostępność i wyposażenie pracowni 
  • czy kurs jest odpłatny
  • jakie są warunki ukończenia kursu (jeśli wymagania dotyczące obecności, egzaminowania są niskie, to może świadczyć o niskim poziomie kształcenia) 
Wróć na górę