– Podręczniki

Zestaw podręczników w roku szkolnym 2022/2023

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

 

Jednostka modułowa Zalecany podręcznik
1, 2 TK – technik usług kosmetycznych  
514207.M1.J1. organizowanie stanowiska pracy w gabinecie kosmetycznym W. Bukała, K. Szczęch, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydaw. WSiP, 2022

Praca zbiorowa, Wstęp do kosmetyki. Wydaw. Nowa Era

 

514207.M1.J2. przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej Praca zbiorowa, Wstęp do kosmetyki, Wydaw. Nowa Era

 

514207.M1.J3. prowadzenie gabinetu kosmetycznego J. Dooley, V. Evans, Beuty Salon. Wydaw. Express Publising

 

514207.M2.J1. pielęgnowanie twarzy i oczu B. Drygas, M. Mrozowska, R. Szpindor, Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca. Twarz, szyja, dekolt. Wydaw. Nowa Era

 

514207.M2.J2. wykonywanie makijażu B. Drygas, M. Mrozowska, R. Szpindor, Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca. Twarz, szyja, dekolt. Wydaw. Nowa Era

 

514207.M3.J1. pielęgnowanie i upiększanie dłoni Praca zbiorowa, Dłonie, stopy, ciało. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca. Wydaw.  Nowa Era

 

514207.M3.J2. pielęgnowanie i upiększanie stóp Praca zbiorowa, Dłonie, stopy, ciało. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca. Wydaw.  Nowa Era

 

514207.M3.J3. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciała L. Magiera, Masaż w kosmetyce i odnowie biologicznej. Wydaw. Bio-Styl

Praca zbiorowa, Dłonie, stopy, ciało. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca.  Wydaw. Nowa Era

 

podstawy przedsiębiorczości J. Musiałkiewicz, Podstawy przedsiębiorczości 2.0. Wydaw. Ekonomik, 2021, Wyd. 2

 

1 SM – technik sterylizacji medycznej  
321104.M1.J1. organizowanie działalności w ochronie zdrowia W. Bukała, K. Szczęch, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydaw. WSiP, 2022

Praca zbiorowa, Zdrowie publiczne. Wydaw. Czelej

 

321104.M1.J2. komunikowanie się w języku angielskim i migowym V. Evans, J. Dooley, Medical. Wydaw. Express Publising

B. Szczepankowski, D. Koncewicz, Język migowy w terapii. Wydaw. WSP Łódź

 

321104.M1.J3. charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka A.Michajlik, W. Ramotowski , Anatomia i fizjologia człowieka. Wydaw. PZWL, 2004

 

321104.M2.J1. wykonywanie  mycia i dezynfekcji Zespół roboczy ds. przygotowania instrumentarium medycznego, Prawidłowy sposób przygotowania instrumentów medycznych. 2017, Nr 11

Zespół roboczy ds. dekontaminacji narzędzi,

Prawidłowy sposób przygotowania instrumentarium w praktyce stomatologicznej. 2011, Nr 4

Dekontaminacja wyrobów medycznych – kompendium wiedzy. Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej, 2022

 

321104.M2.J2. wykonywanie i dokumentowanie  sterylizacji medycznej J. Huys, Sterylizacja zasobów medycznych. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej, 2009

Dekontaminacja wyrobów medycznych – kompendium wiedzy. Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej, 2022

 

podstawy przedsiębiorczości J. Musiałkiewicz, Podstawy przedsiębiorczości 2.0. Wydaw. Ekonomik, 2021, Wyd. 2

 

1,2 OM – opiekun medyczny  
532102.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP W. Bukała, K. Szczęch, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydaw. WSiP, 2022

 

532102.M1.J2. organizowanie działalności opiekuńczej i medycznej T. B. Kulik, M. Latalski, Zdrowie publiczne. Wydaw. Czelej

 

532102.M1.J3. komunikowanie się w języku angielskim i migowym V. Evans, J. Dooley, Medical. Wydaw. Express Publising

B. Szczepankowski, D. Koncewicz, Język migowy w terapii. Wydaw.  WSP Łódź

 

532102.M1.J4. rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych A. Michajlik, W. Ramotowski , Anatomia i fizjologia człowieka. Wydaw.  Lekarskie PZWL, 2004

 

532102.M2.J1. planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych D. Talarska, K. Wieczorkowska- Tobis,

E. Szwałkiewicz, Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi. Wydaw. Lekarskie PZWL

 

532102.M2.J2. wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych E. Szwałkiewicz, A. Smrokowska- Reichmann, M. Asmann, Opiekun medyczny w praktyce. Wydaw.  Lekarskie PZWL

A. Rychlik, I. Pawliczuk, Opiekun medyczny. Nowe umiejętności. Wydaw. Edicon, 2020

532102.M2.J3. planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych E. Szwałkiewicz, A. Smrokowska- Reichmann,  M. Asmann, Opiekun medyczny w praktyce. Wydaw. Lekarskie PZWL

A. Rychlik, I. Pawliczuk, Opiekun medyczny. Nowe umiejętności. Wydaw. Edicon, 2020

 

532102.M3.J1. wykonywanie czynności z zakresu opieki medycznej W. Ciechaniewicz , Pielęgniarstwo ćwiczenia. Wydaw.  Lekarskie PZWL

 

532102.M3.J2. prowadzenie aktywizacji przyłóżkowej A. Zembaty, Kinezyterapia, T. 2. Wydaw. Kasper, 2003

 

podstawy przedsiębiorczości J. Musiałkiewicz, Podstawy przedsiębiorczości 2.0. Wydaw. Ekonomik, 2021, Wyd. 2

 

1 TM – technik masażysta  
325402.M1.J1.przestrzeganie przepisów BHP W. Bukała, K. Szczęch, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydaw. WSiP, 2022

 

325402.M1.J2. promowanie i ochrona zdrowia M. Sierakowska, I. Wrońska, Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2022

D. Cianciara, Zarys współczesnej promocji zdrowia. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2010

J. Karski, Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wydaw. CeDeWu, 2011

Praca zbiorowa, Promocja zdrowia. T.1 Teoretyczne podstawy promocji zdrowia. Wydaw. Czelej, 2008.

Praca zbiorowa, Promocja zdrowia. T.2 Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2022

A.Wojtczak, Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2022

 

325402.M1.J4. analizowanie budowy i zaburzeń układu kostnego, mięśniowego i nerwowego W. Sylwanowicz, A. Michalik, W. Ramotowski, Anatomia i fizjologia człowieka. Podręcznik dla szkół średnich medycznych, Wydaw. Lekarskie PZWL, 1989

A. Michalik, W. Ramotowski, Anatomia i fizjologia człowieka. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004

W. Z. Traczyk, Fizjologia człowieka w zarysie. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004

B. K. Gołąb, W. Traczyk, Anatomia i fizjologia człowieka. Wydaw. Lekarskie PZWL, 1992

R. Woźnicka, Zarys anatomii człowieka dla szkół medycznych. Firma Wydawniczo-Handlowa AZ, 2012

J. Sokołowska-Pituchowa, Anatomia człowieka. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2000

B. K. Gołąb, Podstawy anatomii człowieka. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2012

W. Sylwanowicz, Mały atlas anatomiczny. Wydaw. Lekarskie PZWL, 1988

R. Aleksandrowicz, Mały atlas anatomiczny. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004

J. T. Hansen, Anatomia Nettera do kolorowania. Esteri Edra Urban & Partner, 2021

 

325402.M1.J5. analizowanie budowy i zaburzeń narządów wewnętrznych W. Sylwanowicz, A. Michalik, W. Ramotowski, Anatomia i fizjologia człowieka. Podręcznik dla szkół średnich medycznych, Wydaw. Lekarskie PZWL, 1989

A. Michalik, W. Ramotowski, Anatomia i fizjologia człowieka. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004

W. Z. Traczyk, Fizjologia człowieka w zarysie. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004

B. K. Gołąb, W. Traczyk, Anatomia i fizjologia człowieka. Wydaw. Lekarskie PZWL, 1992

W. Sylwanowicz, Mały atlas anatomiczny. Wydaw. Lekarskie PZWL, 1988

R. Aleksandrowicz, Mały atlas anatomiczny. Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004

J. T. Hansen, Anatomia Nettera do kolorowania. Esteri Edra Urban & Partner, 2021

 

podstawy przedsiębiorczości J. Musiałkiewicz, Podstawy przedsiębiorczości 2.0. Wydaw. Ekonomik, 2021, Wyd. 2

 

 

1, 2 TA – technik administracji  
334306.M1.J1. analizowanie procesów gospodarczych G. Kwiatkowski , Ekonomia w zarysie. Wydaw. Ekonomik

A. Komosa, Statystyka. Wydaw. Ekonomik

 

334306.M1.J2. wykonywanie prac biurowych i sporządzanie dokumentów U. Łatka, Organizacja i technika pracy biurowej. Wydaw. WSiP

J. Pasoń, Bezpieczeństwo i higiena pracy biurowej. Wydaw. Ekonomik

 

334306.M1.J3. posługiwanie się językiem angielskim zawodowym V. Evans, Secretarial. Wydaw. Express Publising

 

 

334306.M2.J1. stosowanie prawa administracyjnego Praca zbiorowa, Podstawy prawa i postępowania administracyjnego, Wydaw. WSiP

 

334306.M2.J2. stosowanie prawa cywilnego J. Boratyński , Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego. Wydaw.  WSiP
334306.M2.J3. stosowanie prawa pracy J. Boratyński , Podstawy prawa pracy i prawa cywilnego. Wydaw. WSiP

 

334306.M2.J4. prowadzenie postępowania administracyjnego Praca zbiorowa, Podstawy prawa i postępowania administracyjnego. Wydaw. WSiP

 

334306.M3.J1. sporządzanie budżetu i sprawozdań budżetowych M. Wojtczak, Podstawy finansów publicznych. Wydaw. WSiP

 

334306.M3.J2. sporządzanie sprawozdań finansowych M. Wojtczak, Podstawy finansów publicznych. Wydaw.  WSiP

B. Padurek, Zasady rachunkowości finansowej. Wydaw. Bożena Padurek

M. Paliga, Rachunkowość budżetowa.  Wydaw. Oficyna Wydawnicza Humanitas

 

podstawy przedsiębiorczości J. Musiałkiewicz, Podstawy przedsiębiorczości 2.0. Wydaw. Ekonomik, 2021, Wyd. 2

 

1 P – EKA.05. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

 
EKA.05.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP W. Bukała, K. Szczęch, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydaw. WSiP, 2022

 

EKA.05.M1.J2. analizowanie zjawisk i procesów gospodarczych J. Ablewicz, D. Dębski, P. Dębski, J. Śliżewska, Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych EKA.05, Część 1. Wydaw. WSiP, 2020

 

EKA.05.M1.J3. posługiwanie się językiem angielskim zawodowym

 

V. Evans, Secretarial.  Wydaw. Express Publising
EKA.05.M2.J1. prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń B. Padurek, E. Janiszewska-Świderska, Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń, obsługa programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT. Wydaw. Bożena Padurek, 2022

B. Padurek, E. Janiszewska-Świderska, Zeszyt ćwiczeń przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację EKA.05. Wydaw. Bożena Padurek, 2022

 

EKA.05.M2.J2.rozliczanie podatków B. Padurek, E. Janiszewska-Świderska, Prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych, obsługa programu-finansowo-księgowego Rachmistrz GT. Wydaw. Bożena Padurek, 2022

 

 

EKA.05.M2.J3. prowadzenie rozliczeń ZUS B. Padurek, E. Janiszewska-Świderska, Rozliczenia z kontrahentami, bankami, pracownikami i ZUS. Obsługa programu Płatnik. Wydaw. Bożena Padurek, 2022

 

2 R – EKA.07. prowadzenie rachunkowości  
EKA.07.M2.J3. prowadzenie rozliczeń z ZUS B. Padurek, Rozliczenia z kontrahentami, bankami, pracownikami i zakładem ubezpieczeń społecznych. Obsługa programu Płatnik. Wydaw. Bożena Padurek

 

EKA.07.M2.J4. użytkowanie programu-finansowo-księgowego B. Padurek, Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU.36. Wydaw. Bożena Padurek

 

 

Wróć na górę