– Zawody ekonomiczne, który wybrać?

Zawody ekonomiczne, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji to profesje dla osób lubiących kontakt z ludźmi, skrupulatnych i dobrze zorganizowanych.  Zatrudnienie można znaleźć praktycznie w każdej branży.

👉 technik ekonomista – jest przygotowany do stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności, prowadzenia dokumentacji biurowej, pracy na komputerze, gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku, sporządzania biznesplanu, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i finansowych, prowadzenia rekrutacji, prowadzenia rozliczeń ZUS i podatkowych i z kontrahentami.

Zawód ten daje przygotowanie do pracy biurowej w różnych komórkach organizacyjnych i różnych branżach.  Kwalifikacja EKA.04. wyposaża w uniwersalne umiejętności biurowe a druga EKA.05. jest ukierunkowana na umiejętności przydatne w prowadzeniu spraw kadrowych i podatkowych.

👉 technik rachunkowości – posada wiedzę i umiejętności do prowadzenia spraw kadrowych i podatkowych (kwalifikacja EKA.05. jest wspólna z zawodem technik ekonomista) oraz do organizowania rachunkowości, ewidencjonowania operacji gospodarczych, przeprowadzania inwentaryzacji, ustalania wyniku finansowego i prowadzenia analizy finansowej. Zawód ten daje przygotowanie do pracy w różnych branżach w działach księgowości i kadr oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

👉 technik administracji – jest specjalistą w prowadzeniu prac biurowych, udzielaniu informacji pracownikom oraz klientom, analizowania aktów prawnych, sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań, prowadzeniu dokumentacji kadrowej i finansowej oraz prowadzenia postępowania administracyjnego w jednostkach administracji.

Znajomość prawa, umiejętność stosowania przepisów pranych to w obecnych czasach uniwersalna umiejętność przydatna, w życiu, w pracy w działalności gospodarczej, zawód ten wyposaża w takie umiejętności.

👍👌 Można  wyróżnić kilka podstawowych, wspólnych dla zawodów ekonomicznych kompetencji niezbędnych niemal we wszystkich firmach. Są to:
obsługa interesantów
obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej, tradycyjnej oraz elektronicznej,
archiwizowanie dokumentów,
redagowanie pism,
przygotowywanie prezentacji i ofert,
koordynacja obiegu informacji i dokumentów wewnątrz firmy.

💪 Praca w zawodach ekonomicznych
Po analizie ogłoszeń o pracę nasuwa się wniosek, że umiejętności pracowników ekonomicznych są bardziej istotne od formalnego wykształcenia. Osoby, chcące swoją karierę związać z tego typu pracą, mogą jednak merytorycznie się do tego przygotować, zdobywszy wymagane kwalifikacje. To na pewno atut, choć oczywiście nie warunek konieczny stawiany wobec kandydatów, planujących wykonywać te zawody.

Pracownicy ekonomiczni są poszukiwani na rynku pracy, są niezbędni we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach. Poszukiwani są jednak pracownicy posiadający konkretne, wysokie kwalifikacje i predyspozycje osobowościowe.

Wróć na górę

Informujemy, że do dnia
1 sierpnia 2022 roku
sekretariat czynny
do godziny 15.00.