– Terapeuta zajęciowy

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

nauka trwa 2 lata w systemie stacjonarnym

Kwalifikacja w zawodzie: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

W szkole nauczysz się:

 • anatomii człowieka
 • nawiązywanie kontaktu interpersonalnego
 • przeprowadzenia wywiadów z podopiecznym, jego rodziną, opiekunem prawnym oraz innymi osobami znaczącymi dla podopiecznego
 • rozpoznania i diagnozy potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego
 • diagnozowania w terapii zajęciowej
 • planowania terapii zajęciowej
 • prowadzenia terapii metodą ergoterapii, socjoterapii i arteterapii
 • prowadzenia terapii w różnych jednostkach chorobowych
 • komunikowanie się w języku obcym zawodowym i migowym

 

Typowe miejsca pracy:

Terapia zajęciowa jest prowadzona w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Terapeuta zajęciowy to zawód przyszłości. Coraz więcej placówek medycznych, społecznych i edukacyjnych zatrudnia terapeutę zajęciowego, ze względu na rosnące potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego.

Organizacja zajęć:

  • Słuchaczem szkoły może być osoba pełnoletnia posiadająca wykształcenie średnie
  • Zajęcia w szkole odbywają się 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych
  • Zajęcia odbywają na podstawie modułowych programów nauczania, w których zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi
  • Słuchacze są zobowiązani do odbycia 6 tygodni (210 godz.) praktyki zawodowej
  • Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3
  • Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w PCKU
Wróć na górę