– Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

nauka trwa 1,5 roku w systemie zaocznym

Kwalifikacja w zawodzie: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

W szkole nauczysz się:

 • przeprowadzania kontroli w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad BHP
 • sporządzania okresowych analiz warunków bhp
 • przygotowywania wniosków dotyczących poprawy stanu bhp w analizowanych przedsiębiorstwach
 • doradzania w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • opracowywania planu modernizacji zakładu pracy
 • opracowywania wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących BHP
 • prowadzenia rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy
 • dokonywania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonaniem określonych prac

Typowe miejsca pracy:

 • różne firmy – inspektor BHP
 • Urzędy Dozoru Technicznego
 • firmy zajmujące się organizacją szkoleń z zakresu BHP

Technik BHP to przyszłościowy zawód w Polsce. Behapowcy sprawują nadzór nad przestrzeganiem norm i zasad związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy w różnych firmach, instytucjach i organizacjach. Technicy BHP mogą liczyć nie tylko na stałe zatrudnienie, ale także na rozwój kariery doradczej oraz sprzedaż usług konsultacyjnych, praktyczna wiedza jest przydatna też w życiu codziennym.

Organizacja zajęć:

 • Słuchaczem szkoły może być osoba pełnoletnia posiadająca wykształcenie średnie, matura nie jest konieczna
 • Zajęcia w szkole odbywają się 2-3 razy w miesiącu, w weekendy
 • Zajęcia odbywają się na podstawie modułowych programów nauczania, w których zajęcia teoretyczne połączone są zajęciami praktycznymi
 • Słuchacze są zobowiązani do odbycia 4 tygodnie (140 godz.) praktyki zawodowej
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3
 • Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w PCKU
Wróć na górę