– Program praktyk – TA – Technik Administracji

Program praktyki zawodowej dla zawodu technik administracji

Cel praktyki zawodowej:

Praktyka zawodowa ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych w wykonywaniu czynności zawodowych określonych w kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

 1. Cele szczegółowe:

Po odbyciu praktyki zawodowej słuchacz:

 • określa uczestników postępowania administracyjnego
 • ocenia zdolność procesową strony
 • ustala ważność i zakres pełnomocnictwa
 • wymienia prawa i obowiązki stron postępowania administracyjnego
 • określaprocedury doręczania pism i dokumentów w postępowaniu administracyjnym
 • podaje terminy załatwiania spraw i czynności podejmowanych w postępowaniu administracyjnym
 • określa skutki prawne niezachowania terminu załatwiania spraw i czynności w postępowaniu administracyjnym
 • informuje stronę postępowania administracyjnego o przysługujących jej prawach i obowiązkach
 • wskazuje przesłanki wyłączenia organu administracji publicznej lub pracownika organu administracji publicznej
 • wyjaśnia przyczynę umorzenia postępowania administracyjnego
 • wskazuje przyczynę stwierdzenia nieważności decyzji
 • przygotowuje pisma i dokumenty w postępowaniu administracyjnym
 • przeprowadza postępowanie dowodowe
 • udziela informacji na każdym etapie postępowania
 • wskazuje mediacje jako sposób rozstrzygnięcia sprawy
 • określa warunki zawarcia ugody
 • sporządza projekt postanowienia zatwierdzającego ugodę
 • sporządza wezwanie do stawienia się stron na rozprawę
 • określa przyczyny zawieszenia postępowania
 • ustala warunki umorzenia postępowania administracyjnego
 • sporządza wezwanie do udziału w innych czynnościach urzędowych i złożenia wyjaśnień
 • sporządza protokoły i adnotacje czynności organu administracji
 • określa elementy decyzji administracyjnej sporządza projekt decyzji administracyjnej
 • sporządza projekt postanowienia w postępowaniu administracyjnym
 • określa elementy decyzji administracyjnej sporządza projekt decyzji administracyjnej
 • wskazuje przesłanki nieważności decyzji administracyjnej
 • opisuje przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
 • podaje skutki wydania decyzji administracyjnej z naruszeniem przepisów
 • wstrzymuje z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji administracyjnej
 • stosuje środki kontroli decyzji administracyjnej wydanej w toku postępowania administracyjnego sporządza odwołanie od decyzji administracyjnej
 • sporządza zażalenie na postanowienie
 • wskazuje środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym
 • wymienia przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego
 • sporządza projekt postanowienia o wznowieniu postępowania administracyjnego i odmowie wznowienia postanowienia administracyjnego
 • uzasadnia uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej na wybranym przykładzie
 • określa przyczyny wznowienia postępowania administracyjnego
 • stosuje środki kontroli decyzji administracyjnej wydanej w toku postępowania administracyjnego sporządza odwołanie od decyzji administracyjnej
 • analizuje budżet państwa ijednostki samorządu terytorialnego
 • ocenia poprawność i kompletność sporządzenia sprawozdania budżetowego
 • wskazuje przyczyny i skutki zmian w pozycjach budżetowych
 • omawia obieg sprawozdań, bilans, zestawienie zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu
 • przeprowadza wstępną analizę bilansu i rachunku zysków i strat
 • analizuje stopień wykonania budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 • analizuje strukturę wydatków i dochodów jednostek i zakładów budżetowych
 1. Treści kształcenia w czasie praktyki zawodowej:
 • rodzaje organów administracji zadania organów administracji
 • organy nadzoru nad samorządem terytorialnym
 • rodzaje aktów administracyjnych
 • decyzja administracyjna
 • postanowienie i ugoda
 • wszczęcie postępowania administracyjnego
 • zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego
 • skargi i wnioski
 • struktura i zakres działania sądów
 1. Czas trwania praktyki zawodowej:

Wymiar praktyki: 4 tygodnie/ 140 godzin.

 1. Miejsce odbycia praktyki:

Praktyka zawodowa powinna realizowana w urzędach i jednostkach administracji publicznej, np. w Urzędzie Miasta i Gminy, Starostwie, Powiatowym i Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Ośrodku Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie publicznych placówkach oświatowych, publicznych placówkach medycznych, instytucjach kultury, itp.

 1. Warunki realizacji:

Program praktyki zawodowej należy traktować elastycznie, realizowane zadania powinny być dostosowane do specyfiki placówki. Nad przebiegiem praktyki zawodowej i jej realizacją czuwa opiekun praktyki.

Słuchacz ma obowiązek w czasie praktyki prowadzić dzienniczek praktyki, w którym powinien zapisywać informacje dotyczące stanowiska pracy praktykanta, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz własne wnioski. Zapisy w dzienniczku praktyk powinny być potwierdzone podpisem i pieczątką osoby odpowiedzialnej za realizację programu praktyk lub pracownika, który nadzorował w danym dniu słuchacza.

Opiekun praktyki dokonuje oceny umiejętności opanowanych przez słuchaczy podczas praktyki, na podstawie obserwacji sposobu wykonywania zadań, czynności, poleceń oraz sposobu prowadzenia dzienniczka praktyk. Ocenę osiągnięć słuchacza należy przeprowadzać systematycznie, zgodnie ze znanymi słuchaczom, przyjętymi wcześniej kryteriami oceny określonymi na podstawie statutu szkoły.

Placówka organizująca praktykę po jej zakończeniu wystawia słuchaczowi zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki, według wzoru stanowiącego załącznik do umowy o odbywaniu praktyk zawodowych.

Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej może otrzymać słuchacz, który uczęszczał
na praktykę w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia. Zaświadczenie powinno zawierać liczbę godzin odbytej praktyki wraz z oceną.

 

 1. Środki dydaktyczne:

Dostosowane do realizowanych zadań.

 1. Zalecane metody dydaktyczne:

Zaleca się stosować metody ćwiczeń, które to kształtują kompetencje do wykonywania zadań zawodowych technika administracji takie jak: umiejętność korzystania z przepisów prawa, samodzielne rozwiązywanie problemów, sporządzanie dokumentów.

 1. Formy organizacyjne:

Praca indywidualna i grupowa.

 1. Formy indywidualizacji pracy słuchaczy uwzględniające:

Dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości i potrzeb słuchacza.

 

Wróć na górę