– Plan nauczania – opiekun medyczny – klasa 2

ZAWÓD: OPIEKUN MEDYCZNY 532102

Szkoła policealna – forma stacjonarna – 1,5 roku

MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej
i niesamodzielnej

Numer programu nauczania: 532102/SP/PCKU/2021.08.31

Moduł/jednostka modułowa semestr Suma
1 2 3
532102. M1. Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną 8 5 0 13
532102.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP 2     2
532102.M1.J2. organizowanie działalności opiekuńczej i medycznej 1   1
532102.M1.J3. komunikowanie się w języku obcym i migowym 4 4
532102.M1.J4. rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych 6 6
532102. M2. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 11 6 0 17
532102.M2.J1. planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych 5 5
532102.M2.J2. wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych 6 6
532102.M2.J3. planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych 6 6
532102. M3. Wykonywanie czynności z zakresu opieki medycznej i aktywizacji przyłóżkowej 0 6 19 25
532102.M3.J1. wykonywanie czynności z zakresu opieki medycznej 6 14 20
532102.M3.J2. prowadzenie aktywizacji przyłóżkowej 5 5
podstawy przedsiębiorczości   2   2
Razem 19 19 19 57
532102. M4. praktyka zawodowa   105 105 210

Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.14. odbywa się pod koniec III semestru

Wróć na górę