– Opiekun medyczny

OPIEKUN MEDYCZNY

nauka trwa 1 rok w systemie zaocznym

Kwalifikacja w zawodzie:

MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Treści kształcenia obejmują:

 • organizowanie działalności w ochronie zdrowia
 • rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
 • planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
 • wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
 • planowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych
 • komunikowanie się w języku obcym zawodowym i języku migowym
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów
 • praktyka zawodowa

Typowe miejsca pracy:

 • szpitale – oddziały szpitalne
 • zakłady opiekuńczo-medyczne
 • ośrodki i domy pomocy społecznej
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
 • indywidualna opieka w domu pacjenta
 • środowiskowe domach pomocy
 • fundacje i stowarzyszenia

Absolwent szkoły, która kształci w zawodzie opiekun medyczny, jest przygotowany do pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych, asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów. Odbiorcą usług opiekuna jest osoba chora, bardzo często w realizacji swoich podstawowych potrzeb uzależniona od osób drugich, dlatego tak ważne jest przygotowanie profesjonalnego, odpowiedzialnego i empatycznego opiekuna medycznego.

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Słuchaczem szkoły może być osoba pełnoletnia posiadająca wykształcenie średnie.
 • Zajęcia w szkole odbywają się 2-3 razy w miesiącu, w weekendy.
 • Zajęcia odbywają na podstawie modułowych programów nauczania, w których zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi.
 • Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3.
 • Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią zabiegów higienicznych.
 • Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w PCKU.
Wróć na górę