– Opiekun medyczny

OPIEKUN MEDYCZNY

nauka trwa 1,5 roku w systemie stacjonarnym

Kwalifikacja w zawodzie: MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

W szkole nauczysz się:

 • anatomii człowieka
 • rozpoznawać problemy funkcjonalne oraz potrzeby biologiczne i psychospołeczne osoby chorej i niesamodzielnej
 • świadczyć usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze osobie chorej i niesamodzielnej
 • współpracować z pielęgniarkami i lekarzami
 • wykonywać czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych
 • wykonywania wybranych czynności medycznych
 • prowadzenia aktywizacji przyłóżkowej
 • sprawowania opieki nad chorą i niesamodzielną osobą zgodnie z zaleceniami lekarza
 • komunikować się w języku obcym zawodowym i migowym

Typowe miejsca pracy:

 • szpitale – oddziały szpitalne
 • zakłady opiekuńczo-medyczne
 • ośrodki i domy pomocy społecznej
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
 • indywidualna opieka w domu pacjenta
 • środowiskowe domach pomocy
 • fundacje i stowarzyszenia

Absolwent szkoły, która kształci w zawodzie opiekun medyczny, jest przygotowany do pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych, asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, wybranych zabiegów medycznych, udzielania wsparcia emocjonalnego oraz konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów.

Organizacja zajęć:

 • Słuchaczem szkoły może być osoba pełnoletnia posiadająca wykształcenie średnie
 • Zajęcia w szkole odbywają się 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych
 • Zajęcia odbywają na podstawie modułowych programów nauczania, w których zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi
 • Słuchacze są zobowiązani do odbycia 4 tygodnie (140 godz.) praktyki zawodowej
 • Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3 oraz w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie
 • Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią zabiegów higienicznych
 • Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w PCKU
Wróć na górę