– Koncepcja PCKU

Koncepcja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie na lata 2018 – 2023

 Spis treści:

A. Misja i wizja Centrum

B. Sylwetka absolwenta

C. Historia Centrum

D. Analiza stanu obecnego w strategicznych obszarach pracy Centrum

 1. Działalność Centrum i jego organizacja
 2. Środowisko PCKU
 3. Baza i wyposażenie
 4. Styl zarządzania
 5. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i pracodawcami
 6. Promocja PCKU
 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
 8. Analiza SWOT

E. Cele, zadania i spodziewane efekty rozwoju w poszczególnych obszarach pracy  Centrum

Koncepcję pracy Centrum opracowano na podstawie następujących dokumentów:

 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2018.996)
 2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 (Dz.U.2018.1457.)
 3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967)
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2017.1658)
 5. Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

A.   Misja PCKU

Kształcić nowocześnie i skutecznie uwzględniając wymagania jakie stawia współczesny rynek pracy.

B.    Wizja PCKU

 • prowadzenie kształcenia, dokształcania, doskonalenia zawodowego dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych,
 • stworzenie oferty edukacyjnej uwzględniającej sytuację na rynku pracy, współpraca z  lokalnymi przedsiębiorcami oraz Powiatowym Urzędem Pracy w celu elastycznego dostosowania oferty edukacyjnej oraz treści kształcenia do potrzeb rynku pracy,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w nowocześnie wyposażonych pracowniach, wykorzystywanie technologii informatycznych w procesie kształcenia,
 • zatrudnianie nauczycieli nastawionych innowacyjnie, potrafiących współpracować ze słuchaczami, aktywnych w zakresie dokształcania i doskonalenia,
 • współdziałanie z instytucjami, samorządowymi i oświatowymi w celu tworzenia pozytywnego wizerunku Centrum w środowisku lokalnym,
 • współpraca z przedsiębiorcami celem jak najlepszego przygotowania absolwentów do pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy,
 • tworzenie wizerunku Centrum jako placówki oferującej usługi edukacyjne na wysokim poziomie.

C.    Sylwetka absolwenta

Absolwent PCKU jest specjalistą w swoim zawodzie o szerokiej wiedzy i praktycznych umiejętnościach. Potrafi posługiwać się językiem obcym oraz technologiami informatycznymi w wykonywaniu zadań zawodowych. Potrafi dostosować się do zmieniającego się rynku pracy oraz samodzielnie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.

Absolwent PCKU ma wysokie kompetencje społeczne:

 • jest osobą kreatywną i elastyczną w swoich działaniach,
 • ma odpowiedzialny stosunek do obowiązków,
 • przestrzega zasad współżycia społecznego,
 • jest tolerancyjny i szanuje drugiego człowieka,
 • umie radzić sobie w trudnych sytuacjach,
 • jest aktywny społecznie.

D.     Historia Centrum (2008-2018)

Zabytkowy budynek zlokalizowany przy ulicy Focha 3, gdzie mieści się PCKU, wybudowano przed II Wojną Światową na potrzeby przedszkola dla dzieci z ubogich rodzin, pod nazwą Dom Dziecka. W budynku mieściła się bogata biblioteka, czytelnia oraz świetlica. Odbywały się tu prelekcje i wykłady. W budynku i na placu odbywały się najistotniejsze dla miasta wydarzenia, gromadzące dużą liczbę uczestników, także po wojnie. W czasie wojny mieściła się tu niemiecka szkoła podstawowa. Po jej zakończeniu do budynku wróciło przedszkole, którego miejsce zajęło później Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli a następnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie powołane zostało na mocy Uchwały Nr XVIII/106/2008 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 marca 2008 r. i swoją działalność rozpoczęło 1 września 2008 r.

Centrum jest publiczną placówką kształcenia ustawicznego, w ramach którego funkcjonuje Szkoła Policealna Nr 2.

Dyrektorem PCKU została Pani Małgorzata Bigaj, doświadczony nauczyciel, były dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini.

Dzięki działaniom promocyjnym w pierwszym roku działalności uruchomiono, aż trzy oddziały szkoły policealnej w zawodzie technik usług kosmetycznych. Zawód ten do tej pory cieszy się dużym zainteresowaniem. Początki Centrum były trudne, zajęcia dydaktyczne odbywały się równolegle z remontem budynku. Modernizacja siedziby PCKU została zrealizowana w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 „Rozwój Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, ul. Focha 3 – poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie istniejących pomieszczeń”. W kolejnych latach już w wyremontowanym budynku, w pięknych pracowniach rozpoczynali naukę słuchacze w nowych zawodach: technik budownictwa, technik usług fryzjerskich, technik organizacji usług gastronomicznych, technik informatyk, technik rachunkowości, technik administracji, technik masażysta i opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, florysta. W ciągu dziesięciu lat istnienia do szkoły policealnej przyjęto 1617 słuchaczy, a mury placówki opuściło 811 absolwentów. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjęto 892 słuchaczy a kursy ukończyło 368 słuchaczy.

Obecnie w budynku PCKU mają swoją siedzibę: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”.

Budynek PCKU służy społeczności lokalnej przez 7 dni w tygodniu. Tu odbywają się ważne wydarzenia: konferencje, seminaria, targi edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi. W ciągu 10 lat odbyło się ich wiele, a między innymi: Wojewódzka konferencja oświatowa „Dziesięć lat, setki dróg”, uroczyste Sesje Rady Powiatu Chrzanowskiego, konferencja w ramach Projektu Województwa Małopolskiego „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”, konferencja Fundacji Auschwitz-Birkenau. Cyklicznie organizowane są m.in.: Powiatowe Targi Edukacyjne, Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich”, konferencje Informatyczne, konferencje organizowane wspólnie z PUP w Chrzanowie oraz konferencje w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Odkryj Swój Talent”.

F.     Analiza stanu obecnego w strategicznych obszarach pracy Centrum

 1. Działalność Centrum i jego organizacja

Centrum jest publiczną placówką kształcenia ustawicznego. Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Chrzanowski, który sprawuje nadzór nad działalnością PCKU w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, natomiast nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

W obliczu zmieniającego się życia i warunków pracy, konieczne jest dostosowanie się do tych zmian poprzez zdobywanie odpowiedniego wykształcenia i doskonalenie swoich umiejętności. Podejmowanie nauki przez osoby w każdym wieku, wymusza nieustannie zmieniający się rynek pracy. Posiadając odpowiednią wiedzę, umiejętności i kwalifikacje łatwiej można utrzymać zatrudnienie lub znaleźć nową, ciekawszą, lepiej wynagradzaną pracę. Dziś nie można nauczyć się „raz na zawsze”, czy „raz na całe życie”.

Kształcenie ustawiczne pozwala zaspokoić własne potrzeby i aspiracje, umożliwia osobiste spełnienie. Dodaje pewności siebie oraz stwarza poczucie bezpieczeństwa i sterowania własnym życiem.

Kształcenie ustawiczne to sposób na:

 • uzupełnienie wykształcenia,
 • rozwój zdolności,
 • wzbogacanie wiedzy i umiejętności,
 • udoskonalenie kwalifikacji zawodowych,
 • zdobycie nowego zawodu,
 • poprawę sytuacji człowieka na rynku pracy,
 • zmniejszenie ryzyka utraty pracy,
 • wzrost dochodów z pracy,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Cele i zadania Centrum określa statut. Podstawowym zadaniem PCKU jest kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w szkołach wchodzących w skład Centrum i w formach pozaszkolnych.

System szkolny obejmuje słuchaczy szkoły policealnej i realizowany jest w formie stacjonarnej i zaocznej.

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie przygotowując ofertę kształcenia:

 • współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie
 • analizuje prognozy zapotrzebowania na pracowników sporządzane przez PUP i WUP (m.in. „Barometr Zawodów”),
 • organizuje spotkania z pracodawcami,
 • zawiera porozumienia z pracodawcami
 • analizuje wyniki naboru do szkoły policealnej i na kwalifikacyjne kursy zawodowe w latach ubiegłych,
 • wykorzystuje raporty z badań losów absolwentów,
 • zbiera informacje podczas targów pracy i edukacji,
 • zasięga opinii Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w sprawie uruchomienia kształcenia w nowych zawodach,
 • śledzi publikacje dotyczące wieloletnich prognoz zapotrzebowania na pracowników na ogólnopolskim i europejskim rynku pracy.

W roku 2017/2018 Centrum prowadziło kształcenie w szkole policealnej w zawodach:

 • technik usług kosmetycznych,
 • technik informatyk,
 • technik rachunkowości,
 • technik masażysta,
 • technik sterylizacji medycznej
 • terapeuta zajęciowy,
 • florysta,
 • opiekun medyczny.

W roku szkolnym 2017/2018 Centrum prowadziło kwalifikacyjne kursy zawodowe dla kwalifikacji:

 • 19. wykonywanie zabiegów fryzjerskich
 • 23. projektowanie fryzur
 • 36. prowadzenie rachunkowości
 • 68. obsługa klienta w jednostkach administracji
 • 13. projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • 14. tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
 • 04. produkcja wyrobów cukierniczych
 • 06. sporządzanie potraw i napojów
 • 08. udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
 • 04. świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Zajęcia odbywają się w weekendy, z wyjątkiem szkoły stacjonarnej w zawodzie technik masażysta i terapeuta zajęciowy. Rozkład zajęć uwzględnia preferencje słuchaczy oraz możliwości organizacyjne Centrum.

PCKU prowadzi kształcenie na podstawie modułowych programów nauczania. Zaletą tych programów jest m.in.:

 • umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności poprzez wykonywanie zadań zbliżonych do realnej pracy,
 • zrywają z rozdzielaniem teorii i praktyki,
 • integrują wiadomości z różnych dyscyplin,
 • są elastyczne, dostosowują kształcenie zawodowe do potrzeb gospodarki i rynku.

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, w zawodzie technik informatyk, część zajęć prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Platforma Moodle wykorzystywana jest również jako narzędzie do wspomagania nauczania na innych kursach i w szkole policealnej a także w zarządzaniu placówką.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, stosowanie modułowych programów nauczania, profesjonalne wyposażenie pracowni oraz możliwość odbywania zajęć u pracodawców wpływa na wysoką jakość kształcenia oraz bardzo dobre przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań zawodowych co potwierdzają wyniki egzaminów zewnętrznych. Wyniki egzaminów zawodowych w PCKU z poszczególnych kwalifikacji były zazwyczaj wyższe niż wyniki osiągane w Małopolsce i w Polsce.

W roku szkolnym 2017/2018 kadrę dydaktyczną PCKU stanowiło 34 nauczycieli zatrudnionych w różnym wymiarze etatów, w tym 2 nauczycieli stażystów, 16 nauczycieli kontraktowych, 2 nauczycieli mianowanych, 12 nauczycieli dyplomowanych i 2 nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy Prawo oświatowe. Placówka zatrudnia ponadto 8 pracowników administracji oraz 5 osób obsługi.

 1. Środowisko PCKU

Każda szkoła/placówka czyli społeczność słuchaczy, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi skupia w sobie ogromny potencjał możliwości. Trzeba je dostrzec, oszacować i znaleźć sposób na ich rozwój i twórcze  wykorzystanie.

PCKU znajduje się w centrum Chrzanowa, przy ulicy Focha 3. Posiada bardzo dobrą lokalizację. W pobliżu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej ZKKM Chrzanów oraz busów, co jest bardzo ważne, gdyż większość  słuchaczy dojeżdża do szkoły. Ponadto placówka posiada własny parking.

W Chrzanowie funkcjonują jeszcze trzy szkoły, które kształcą dorosłych: Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych, Powiatowe Centrum Edukacyjne i Szkoła Policealna Copernikus. W powiecie chrzanowskim działa też 7 szkół ponadgimnazjalnych. Absolwenci tych szkół  mogą być potencjalnymi klientami PCKU.

W powiecie chrzanowskim funkcjonuje wiele podmiotów gospodarczych, instytucji finansowych, kulturalnych, organizacji i stowarzyszeń, z którymi placówka współpracuje realizując różnorodne zadania.

Słuchacze Centrum rekrutują się głównie z powiatu chrzanowskiego, większość,  65% jest mieszkańcami miast. Zdecydowanie przeważają kobiety, które stanowią 78% wszystkich słuchaczy. Struktura wg. wieku jest bardzo zróżnicowana, słuchaczami PCKU są zarówno osoby w wieku poniżej 25 lat jak i ludzie w wieku dojrzałym. Motywy podejmowania nauki przez słuchaczy są bardzo różne.  Zróżnicowanie społeczności jest przyczyną odmiennych oczekiwań kierowanych w stronę placówki i stanowi duże wyzwanie dla wszystkich pracowników, których zadaniem jest zaspokajanie potrzeb „klientów” PCKU.

 1. Baza i wyposażenie

PCKU w Chrzanowie posiada nowoczesny i funkcjonalny budynek z parkingiem, przystosowany do kształcenia osób niepełnosprawnych. Na potrzeby kształcenia umiejętności zawodowych PCKU dysponuje doskonale wyposażonymi pracowniami:

 • dwie pracownie kosmetyczne,
 • pracownia fryzjerska,
 • trzy pracownie informatyczne,
 • pracownia zabiegów higienicznych,
 • pracownia sterylizacji medycznej,
 • pracownia masażu,
 • pracownia technik biurowych,
 • pracownia florystyczna.

Kształcąc w zawodach dla których placówka nie posiada bazy dydaktycznej, PCKU może korzystać z bazy innych szkół powiatowych. PCKU korzysta z pracowni gastronomicznej w ZSE‑Ch w Trzebini oraz pracowni informatycznej w ZSTU w Trzebini. Słuchacze uczący się w zawodach opiekun medyczny i technik sterylizacji medycznej część zajęć odbywają w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie a słuchacze w zawodzie terapeuta zajęciowy w DPS w Płazie i w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach.

Placówka posiada audiowizualną salę wykładową wyposażoną w nowoczesny sprzęt nagłaśniający, wysokiej klasy projektor multimedialny, laptop, wizualizer, ekran, oraz przenośny zestaw nagłaśniający. Piękna i nowocześnie wyposażona sala jest wykorzystywana nie tylko przez słuchaczy PCKU, ale również przez studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci. Jest też udostępniana do użytku innym podmiotom i instytucjom. Do dyspozycji słuchaczy są 4 sale lekcyjne wyposażone w projektor oraz komputer z dostępem do Internetu.

Słuchacze mogą korzystać z pomieszczeń sanitarnych i szatni, mogą odpłatnie korzystać z automatu do napojów. Standard pomieszczeń i wyposażenia jest na bardzo wysokim poziomie.

 1. Styl zarządzania

Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie zarządza dyrektor. Od jego fachowości, umiejętności organizacyjnych, entuzjazmu i zapału zależy akceptacja zmian zachodzących w oświacie przez pracowników Centrum i słuchaczy. Do niego należy wyjaśnianie wszystkich obaw, wątpliwości, zmniejszanie oporu środowiska i stwarzanie warunków do twórczej zespołowej pracy. Musi on łączyć wymagania administracji oświatowej z oczekiwaniami społeczności szkolnej.

Celem działania dyrektora jest wypracowanie przez placówkę pozytywnego wizerunku w środowisku. Spełnia on wiele funkcji i jest częścią kapitału placówki:

 • sprzyja wytworzeniu się korzystnego nastawienia do placówki i akceptacji jej działań,
 • ułatwia kontakty z władzami,
 • usuwa anonimowość pomiędzy placówką a jej odbiorcami, ułatwia wzajemne porozumienie,
 • motywuje nauczycieli i innych pracowników do lepszej pracy,
 • poprawia pozycję rynkową placówki,
 • jest najtańszym sposobem promocji.

Dyrektor przez swój styl kierowania i sposób bycia kształtuje klimat placówki i gotowość rady pedagogicznej do wprowadzania zmian i innowacji. Jednym z wyznaczników strategii kierowania jest ciągłe poszukiwanie lepszych skuteczniejszych, bardziej nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, a także elastyczność w dostosowaniu stylu kierowania do konkretnych sytuacji.

Dyrektor Centrum jest zwolennikiem demokratycznego stylu kierowania  i delegowania uprawnień. W praktyce trudno jednak stosować styl w pełni jednolity, najczęściej w zależności od sytuacji, w różnym stopniu wykorzystuje się elementy różnych stylów kierowania. Dyrektor Centrum realizuje zasadę, że najskuteczniejszymi i najbardziej odpowiadającymi potrzebom i potencjałowi zespołu, którym kieruje jest zarządzanie przez motywowanie i zarządzanie przez partycypację. Kierowanie rozumiane jako wskazywanie innym kierunków działania i sprawianie, aby zmierzali do osiągnięcia wytyczonego celu, którego są w pełni świadomi, gdyż są jego współautorami.

Efektywność pracy Centrum jest skutkiem zaangażowanej postawy nauczycieli i utożsamiania celów organizacji z własnymi. Tworzy się wówczas atmosfera wzajemnego zaufania i respektu. Celem kierowania szkołą jest tworzenie warunków dla rozwoju kreatywności poszczególnych pracowników przy zachowaniu dobrej współpracy w grupie.

Pracowników traktuje się jak partnerów i zapewnia im niezbędny zakres autonomii, poświęca się im uwagę, docenia zdolności i sukcesy, wspiera kiedy tego potrzebują. Sytuacje trudne i konfliktowe, analizuje się i wyciąga wnioski na przyszłość.

Dyrektor ocenia pracowników. Warunkiem rzetelnej oceny osiągnięć podwładnych jest dokładne poznanie ich pracy, ustalenie czytelnych, akceptowanych przez wszystkich kryteriów, opracowanie odpowiednich narzędzi i stworzenie warunków sprzyjających ocenianiu.

 1. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i pracodawcami

Rosnące zapotrzebowanie na pracowników z określonymi kompetencjami zawodowymi oraz wiedzą ogólną, a także zobowiązania naszego kraju wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej nasiliły potrzebę przeprowadzenia zmian w strukturze i treści kształcenia zawodowego w Polsce.

Zmiany zachodzące obecnie w Polsce w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego wpisują się również w szerszy kontekst reform rekomendowanych w Europie i związanych z budową konkurencyjności gospodarki oraz umacnianiem spójności społecznej.

Zmiany w kształceniu zawodowym, które weszły w życie w 2012 roku miały istotny wpływ na kształt oferty edukacyjnej szkół zawodowych. Uelastycznienie kształcenia pozwoliło na udział w nim szerszego kręgu odbiorców. Jest to szczególnie istotne dla osób dorosłych, dla których jedną z barier w podejmowaniu decyzji o podniesieniu swoich formalnych kwalifikacji jest brak czasu związany z pełnieniem obowiązków rodzinnych i zawodowych.

Przy kształtowaniu oferty edukacyjnej bardzo istotne jest uwzględnianie trendów na rynku pracy oraz przewidywań co do przyszłego ich kształtu. Jednym ze sposobów osiągnięcia lepszego dopasowania w tym zakresie może być większe włączenie pracodawców w proces kształtowania programów kształcenia i w sam proces kształcenia oraz współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie.

Płaszczyzny współpracy z pracodawcami:

 • organizacja i prowadzenie kształcenia praktycznego,
 • przygotowanie oferty kształcenia zgodnej z oczekiwaniami pracodawców,
 • kształcenie ustawiczne pracowników – rozpowszechnianie wśród pracowników idei kształcenia ustawicznego,
 • kierowanie pracowników do udziału w szkolnych i pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego realizowanych przez PCKU,
 • organizowania dodatkowych zajęć dla słuchaczy PCKU u pracodawcy np. wycieczki przedmiotowe,

Dla realizacji tych zadań podpisane zostały porozumienia o współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, Domem Pomocy Społecznej w Płazie, Zakładem Leczniczo-Opiekuńczym w Chrzanowie, Chrzanowską Izbą Gospodarczą. Organizowane są konferencje dla pracodawców na temat zmian w kształceniu zawodowym, oferty edukacyjnej PCKU oraz możliwości współpracy.

Realizując cele i zadania statutowe, 10 kwietnia 2013 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie. Sygnatariusze tego porozumienia wyrazili wolę współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów na rzecz rynku pracy powiatu chrzanowskiego.

Celem porozumienia jest wsparcie osób dorosłych w dostosowaniu kwalifikacji zawodowych do sytuacji na rynku pracy poprzez:

 • szkolenie osób bezrobotnych,
 • promocję kształcenia ustawicznego,
 • aktywizację zawodową osób bezrobotnych,
 • dostosowanie oferty edukacyjnej PCKU w Chrzanowie do potrzeb rynku pracy,
 • dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy,
 • pobudzanie aktywności i przedsiębiorczości osób dorosłych.
 1. Promocja PCKU

PCKU promuje swoją działalność za pomocą różnorodnych środków, np.:

 • rozprowadzanie plakatów oraz ulotek promujących placówkę: do szkół ponadgimnazjalnych, Powiatowych Urzędów Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Bibliotek Miejskich, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Kultury, sklepów itp.,
 • organizowanie konferencji dla pracodawców na temat oferty edukacyjnej PCKU oraz możliwości współpracy,
 • udział w Targach Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie oraz przez Młodzieżowe Centrum Kariery przy OHP w Chrzanowie,
 • udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych,
 • promocja na stronie internetowej PCKU, na stronie Starostwa Powiatowego, stronach miast i gmin Trzebini, Chrzanowa, Libiąża, Babic i Alwerni, na portalach społecznościowych,
 • organizowanie stoisk promocyjnych i kolportaż ulotek na imprezach środowiskowych (np. Herbatka u Zieleniewskich, Ziemniaczysku pod Lipowcem, Dni Powiatu, 8 marca),
 • zamieszczenie banerów reklamowych na portalach internetowych,
 • zamieszczanie artykułów promocyjnych w prasie i na portalach internetowych,
 • organizowanie spotkań z uczniami klas programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Efektem podejmowanych działań promocyjnych jest bardzo dobry nabór zarówno do szkoły policealnej jak i na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

PCKU w Chrzanowie w celu realizacji zadań oraz promocji aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym: organizuje konferencje dla bezrobotnych, przedsiębiorców, zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczestniczy w uroczystościach miejskich, gminnych i powiatowych.

Centrum użycza bazy lokalowej lub organizuje liczne przedsięwzięcia adresowane do społeczności lokalnej. W budynku PCKU odbywają się zajęcia „Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci” oraz „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. PCKU użycza pomieszczeń dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”.

W PCKU odbywają się konferencje organizowane przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Wydarzenia organizowane w placówce są kierowane do ludzi w różnym wieku i o różnym statusie społecznym.

Wszystkie te działania wpływają na kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym. PCKU pełni nie tylko ważną rolę edukacyjną w odniesieniu do swoich słuchaczy, ale sprzyja aktywizacji i wszechstronnemu rozwoju środowiska lokalnego. Placówka aktywnie kształtuje społecznie odpowiedzialne postawy społeczeństwa lokalnego.

 1. Analiza SWOT

Mocne strony:

 • oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań środowiska oraz możliwości szkoły,
 • dobrze wyposażone pracownie i wysoki standard bazy lokalowej,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy słuchaczom i pracownikom,
 • dobra lokalizacja,
 • wykwalifikowana i doświadczona kadra, systematycznie podnosząca kwalifikacje, większość nauczycieli wykonuje zawód którego naucza,
 • stosowanie modułowych programów nauczania,
 • wykorzystanie platformy Moodle w procesie edukacyjnym i zarządzaniu placówką,
 • elastyczny system zatrudniania nauczycieli,
 • doświadczenie w realizacji projektów unijnych,
 • dobra współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami lokalnymi,
 • sprawne zarządzanie placówką,
 • możliwość korzystania z bazy lokalowej i sprzętowej powiatowych szkół ponadgimnazjalnych,
 • wydajne łącze internetowe, a także rozwinięta infrastruktura teleinformatyczna i multimedialna,
 • stosowanie różnorodnych form i środków promocji szkoły w środowisku,
 • pozytywny wizerunek Centrum w środowisku,
 • przyjazna atmosfera,
 • życzliwość w stosunku do słuchaczy,
 • wygodny parking.

Słabe strony:

 • niewielka ilość sal dydaktycznych,
 • nie wszyscy nauczyciele mają uprawnienia egzaminatora,
 • niewystarczająca współpraca z pracodawcami.

Szanse:

 • reforma szkolnictwa zawodowego, możliwość prowadzenia kształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych,
 • ogólnopolska promocja kształcenia zawodowego i ustawicznego,
 • możliwość pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej szeroko dostępnych obecnie dla kształcenia zawodowego.

Zagrożenia:

 • pogorszenie koniunktury i ograniczenia finansowe organu prowadzącego,
 • niejasności w przepisach prawnych związane z wprowadzaniem reformy szkodnictwa zawodowego,
 • konkurencja ze strony innych instytucji edukacyjnych oraz firm szkoleniowych działających na terenie powiatu.
 1. Zadania i spodziewane efekty rozwoju w poszczególnych obszarach pracy Centrum.

Lp. Zadanie Spodziewane efekty Termin
I.                   Zarządzanie i organizacja
1. Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje zawodowe, podnoszenie kwalifikacji pozytywnie wpływa na jakość pracy nauczycieli. Cały czas
2. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa słuchaczom i pracownikom na terenie placówki. Słuchacze i pracownicy czują się w Centrum  bezpiecznie, ryzyko wystąpienia wypadków na terenie placówki  jest zminimalizowane. Cały czas
3. Doskonalenie prawa wewnątrzszkolnego, dostosowanie do zmian w prawie oświatowym. Podstawowe dziedziny działalności Centrum są uregulowane, pracownicy i słuchacze znają swoje prawa i obowiązki. Centrum funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa. Cały czas
4. Doskonalenie dokumentowania pracy Centrum. Sprawne funkcjonowanie placówki, łatwy wgląd i kontrola działalności Centrum. Cały czas
5. Doskonalenie systemu informatycznego placówki. Zapewnienie warunków do prawidłowej i bezawaryjnej pracy na zajęciach edukacyjnych, egzaminach zawodowych i w administracji. Spełnienie wymagań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji. Cały czas
6. Zapewnienie sprawnego obiegu informacji. Dobra współpraca między pracownikami placówki, terminowe i sprawne wykonywanie zadań. Cały czas
7. Promocja placówki w środowisku lokalnym. Dobry wizerunek Centrum w środowisku lokalnym, realizacja planów naborowych. Cały czas
II.                Kształcenie i opieka
1. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb środowiska lokalnego i rynku pracy. Uruchamianie kształcenia w nowych zawodach i kwalifikacjach. Słuchacze zdobywają umiejętności i kwalifikacje zawodowe zgodnie ze swoimi predyspozycjami i potrzebami rynku pracy. Cały czas
2. Systematyczna modyfikacja programów nauczania uwzględniająca zmiany w podstawach programowych i potrzeby pracodawców. Słuchacze osiągają efekty kształcenia określone w przepisach. Słuchacze uzyskują kwalifikacje zawodowe. Cały czas
3. Włączanie pracodawców w proces tworzenia programów nauczania i w proces kształcenia. Uwzględniane są trendy występujące na rynku pracy a także oczekiwania pracodawców wobec pracowników. Cały czas
4. Stosowanie w procesie dydaktycznym metod nauczania najbardziej efektywnych w kształceniu dorosłych. Podniesienie atrakcyjności zajęć, lepsze wyniki w nauce oraz lepszy wizerunek szkoły w środowisku. Cały czas
5. Podnoszenie efektów kształcenia, uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez słuchaczy. Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych, minimum na poziomie średnich wyników krajowych. Cały czas
6. Aktualizacja zastawu podręczników. Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności korzystając z możliwie najlepszych źródeł informacji. Wrzesień każdego roku
7. Wykorzystanie technologii informatycznych i Internetu w procesie dydaktycznym. Słuchacze nabywają umiejętności korzystania w codziennej pracy z technologii i informatycznych i Internetu, zajęcia są atrakcyjne dla słuchaczy. Cały czas
8. Wykorzystanie kształcenia na odległość w procesie dydaktycznym. Słuchacze zdobywają wiedzę w czasie i miejscu dogodnym dla siebie. Cały czas
9. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb słuchaczy. Słuchacze mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i osiągają wyższe efekty nauczania. Cały czas
10. Motywowanie słuchaczy do większego wysiłku intelektualnego i pracy nad sobą. Poprawa wyników nauczania i frekwencji na zajęciach. Cały czas
11. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Słuchacze otrzymują wsparcie, pokonują trudności i kończą rozpoczęte formy kształcenia. Cały czas
12. Prowadzenie zorganizowanego doradztwa zawodowego. Słuchacze lepiej sobie radzą na rynku pracy. Cały czas
13. Kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy słuchaczy. Absolwenci lepiej sobie radzą w pracy zawodowej i życiu. Cały czas
III.             Baza dydaktyczna
1. Systematyczne wzbogacanie bazy lokalowej i dydaktycznej Centrum. Baza lokalowa i dydaktyczna umożliwia pełną realizację programów nauczania, pozwala osiągać wysoką jakość nauczania i przeprowadzanie egzaminów zawodowych. Cały czas
2. Systematyczna modernizacja infrastruktury informatycznej PCKU Słuchacze nabywają umiejętności korzystania w codziennej pracy z technologii i informatycznych i Internetu, zajęcia są atrakcyjne dla słuchaczy. Cały czas
3. Pozyskiwanie środków unijnych w celu lepszego wyposażenia bazy dydaktycznej Centrum. Baza dydaktyczna jest nowoczesna spełnia wysokie standardy i wymagania podstawy programowej kształcenia w zawodach. Cały czas
IV.             Współpraca ze środowiskiem lokalnym  
1. Współpraca z pracodawcami i Powiatowym urzędem Pracy w zakresie planowania oferty edukacyjnej Centrum Suchacze zdobywają kwalifikacje zgodnie z potrzebami rynku pracy, są bardziej mobilni i osiągają sukcesy zawodowe. Cały czas
2. Współpraca z pracodawcami w zakresie realizacji praktyk zawodowych. Słuchacze odbywają praktyki zawodowe zgodnie z programami nauczania. Cały czas
3. Współpraca z pracodawcami w zakresie organizacji staży dla nauczycieli. Nauczyciele, którzy nie pracują w zawodzie mają możliwość weryfikacji wiedzy i umiejętności praktycznych. Cały czas
4. Współpraca z innymi placówkami edukacyjnymi w powiecie. Korzystanie z bazy dydaktycznej innych placówek, promocja Centrum  w środowisku. Cały czas
5. Promocja kształcenia ustawicznego i Centrum w mediach. PCKU jest znane i dobrze postrzegane w środowisku. Cały czas
6. Współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami lokalnymi. Dobry wizerunek placówki w środowisku lokalnym. Cały czas
Wróć na górę