– EKA.07. prowadzenie rachunkowości

Program praktyki zawodowej dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

 1. Cel praktyki zawodowej:

Praktyka zawodowa ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych w wykonywaniu czynności zawodowych określonych w kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

 1. Cele szczegółowe:

Po odbyciu praktyki zawodowej słuchacz:

 • stosuje zasady ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych,
 • stosuje zasady postępowania z odpadami występującymi w pracy biurowej,
 • dobiera środki ochrony zbiorowej do rodzaju zagrożeń w pracy biurowej,
 • rozpoznaje sytuacje grożące pożarem podczas pracy biurowej,
 • korzysta z instrukcji obsługi urządzeń technicznych podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe do tworzenia zakładowego planu kont, otwarcia kont bilansowych, księgowania operacji gospodarczych, zakładania różnych kartotek
 • stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe do sporządzania: księgowych dokumentów rozliczeniowych, deklaracji skarbowych, dokumentów obrotu pieniężnego, różnych zestawień,
 • stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe do sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, np. bilansu, rachunku zysków i strat,
 • respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem i miejscem pracy,
 • wskazuje obszary odpowiedzialności prawnej za podejmowane działania,
 • kontroluje jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów,
 • identyfikuje elementy kompetencji zawodowych dla pracownika biurowego,
 • rozróżnia formy i metody doskonalenia zawodowego.
 1. Treści kształcenia w czasie praktyki zawodowej:
 • zapoznanie z oprogramowaniem finansowo-księgowego
 • wprowadzanie planu kont jednostki.
 • wprowadzanie bilansu otwarcia.
 • zakładanie kartotek kontrahentów, instytucji, pracowników.
 • księgowanie operacji gospodarczych, sporządzanie dziennika księgowań oraz sporządzanie zestawienia obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • sporządzanie różnych zestawień i rozliczeń
 • sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat 
 1. Czas trwania praktyki zawodowej:

Wymiar praktyki: 91 godzin.

 1. Miejsce odbycia praktyki:

Praktyka zawodowa powinna realizowana w przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych, np. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, bankach, zakładach ubezpieczeń, urzędzie skarbowym i urzędach samorządu terytorialnego w komórkach kadrowo-placowych i finansowych.

 1. Warunki realizacji:

Program praktyki zawodowej należy traktować elastycznie, realizowane zadania powinny być dostosowane do specyfiki placówki. Nad przebiegiem praktyki zawodowej i jej realizacją czuwa opiekun praktyki.

Słuchacz ma obowiązek w czasie praktyki prowadzić dzienniczek praktyki, w którym powinien zapisywać informacje dotyczące stanowiska pracy praktykanta, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz własne wnioski. Zapisy w dzienniczku praktyk powinny być potwierdzone podpisem i pieczątką osoby odpowiedzialnej za realizację programu praktyk lub pracownika, który nadzorował w danym dniu słuchacza.

Opiekun praktyki dokonuje oceny umiejętności opanowanych przez słuchaczy podczas praktyki, na podstawie obserwacji sposobu wykonywania zadań, czynności, poleceń oraz sposobu prowadzenia dzienniczka praktyk. Ocenę osiągnięć słuchacza należy przeprowadzać systematycznie, zgodnie ze znanymi słuchaczom, przyjętymi wcześniej kryteriami oceny określonymi na podstawie statutu szkoły.

Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej może otrzymać słuchacz, który uczęszczał
na praktykę w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia. Zaświadczenie powinno zawierać liczbę godzin odbytej praktyki wraz z oceną.

Zakład organizujący praktykę po jej zakończeniu wystawia słuchaczowi zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki, według wzoru stanowiącego załącznik do umowy o odbywaniu praktyk zawodowych.

 1. Środki dydaktyczne:

Dostosowane do realizowanych zadań.

 1. Zalecane metody dydaktyczne:

Zaleca się stosować metody ćwiczeń, które to kształtują kompetencje do wykonywania zadań zawodowych technika rachunkowości takie jak: umiejętność korzystania z przepisów prawa, samodzielne rozwiązywanie problemów, sporządzanie dokumentów.

 1. Formy organizacyjne:

Praca indywidualna i grupowa.

 1. Formy indywidualizacji pracy słuchaczy:

Dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości i potrzeb słuchacza.

Wróć na górę