– Asystent osoby niepełnosprawnej

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

nauka trwa 1 rok w systemie zaocznym

Kwalifikacja w zawodzie:

MS.08. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Treści kształcenia obejmują:

 • organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną
 • wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
 • wykonywanie czynności opiekuńczych
 • aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
 • wspieranie osoby niepełnosprawnej w trudnych sytuacjach życiowych
 • stosowanie psychologii w pracy opiekuńczej
 • funkcjonowanie systemu opieki i pomocy
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym
 • posługiwanie się językiem migowym
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • praktyka zawodowa

Perspektywy zatrudnienia:

Typowe miejsca pracy asystenta osoby niepełnosprawnej to ośrodki i domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, ośrodki wsparcia, świetlice terapeutyczne, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych, prywatne praktyki pracy socjalnej oraz fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne są grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne i ubóstwo z powodu negatywnych postaw społecznych, utrudnionego dostępu do wielu obszarów życia społecznego, niskiego poziomu wykształcenia i zatrudnienia oraz braku właściwych wyspecjalizowanych służb. Asystent osoby niepełnosprawnej może zapewnić pomoc w przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz tworzeniu mechanizmów wyrównywania szans.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Słuchaczem szkoły może być osoba pełnoletnia posiadająca wykształcenie średnie.
 • Zajęcia w szkole odbywają się 2-3 razy w miesiącu, w weekendy.
 • Zajęcia odbywają na podstawie modułowych programów nauczania, w których zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi.
 • Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3.
 • Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią zabiegów higienicznych.
 • Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w PCKU.
Wróć na górę