– Asystent osoby niepełnosprawnej

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

nauka trwa 1 rok w systemie zaocznym

Kwalifikacja w zawodzie: SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

W szkole nauczysz się:

 • diagnozy potrzeb i problemów psychospołecznych osób niepełnosprawnych
 • organizowania środowiska życia osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem ich potrzeb i problemów
 • udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osobie niepełnosprawnej
 • aktywizacji osób niepełnosprawnych do samodzielności życiowej
 • motywacji osób niepełnosprawnych do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości
 • wspierania osób niepełnosprawnych w trudnych sytuacjach życiowych
 • przepisów prawa dotyczącego uprawnień osoby niepełnosprawnej i ochrony jej interesów oraz ich zastosowania
 • prowadzenia dokumentacji pracy z osobą niepełnosprawną
 • komunikowania się w języku obcym zawodowym i migowym

Perspektywy zatrudnienia:

Typowe miejsca pracy asystenta osoby niepełnosprawnej to ośrodki i domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, ośrodki wsparcia, świetlice terapeutyczne, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych, prywatne praktyki pracy socjalnej oraz fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Organizacja zajęć:

 • Słuchaczem szkoły może być osoba pełnoletnia posiadająca wykształcenie średnie
 • Zajęcia w szkole odbywają się 2-3 razy w miesiącu, w weekendy
 • Zajęcia odbywają na podstawie modułowych programów nauczania, w których zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi
 • Słuchacze są zobowiązani do odbycia 4 tygodnie (140 godz.) praktyki zawodowej
 • Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3
 • Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią zabiegów higienicznych
 • Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w PCKU
Wróć na górę