– SPO.01. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

SPO.01. UDZIELANIE POMOCY I ORGANIZOWANIE WSPARCIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Osoba, która posiada wykształcenie średnie, po ukończeniu kursu SPO.01 i zdaniu egzaminu zawodowego zdobywa zawód asystent osoby niepełnosprawnej.

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 465 godzin dydaktycznych oraz 91 godzin praktyki zawodowej, realizowanych w modułowym programie nauczania.

Treści kształcenia obejmują:

 • stosowanie psychologii w pracy opiekuńczej
 • funkcjonowanie systemu opieki i pomocy
 • charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka i przebiegu klinicznego jednostek chorobowych
 • organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną
 • planowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
 • wykonywanie czynności opiekuńczych
 • wspieranie i aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • język obcy zawodowy
 • język migowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów
 • praktyka zawodowa

Typowe miejsca pracy:

 • zakłady opiekuńczo-medyczne
 • ośrodki i domy pomocy społecznej
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
 • indywidualna opieka w domu pacjenta
 • środowiskowe domach pomocy
 • fundacje i stowarzyszenia

Celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości. Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny.

Niepełnosprawność jest jedną z najważniejszych kwestii społecznych. z danych szacunkowych wynika, że w Polsce liczba osób niepełnosprawnych wynosi około 16% ogółu społeczeństwa. Osoby niepełnosprawne są grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne i ubóstwo. Zagwarantowanie tej grupie społeczeństwa pomocy w przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz tworzeniu mechanizmów wyrównywania szans i warunków korzystania z przysługujących praw wymaga kształcenia pracowników – asystentów osób niepełnosprawnych, którzy otoczą profesjonalną opieką osoby niepełnosprawne.

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Słuchaczem szkoły może być osoba pełnoletnia posiadająca wykształcenie średnie.
 • Zajęcia na kursie odbywają się co drugi tydzień, w weekendy.
 • Kurs rozpocznie się 26.09.2020 a zakończy się 6.12.2021 roku
 • Zajęcia odbywają na podstawie modułowych programów nauczania, w których zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi.
 • Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3.
 • Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią zabiegów higienicznych.
 • Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w PCKU.
Wróć na górę

Informujemy, że do dnia
1 sierpnia 2022 roku
sekretariat czynny
do godziny 15.00.