– Wytyczne dla słuchaczy w czasie epidemii COVID-19

Wytyczne dla słuchaczy w czasie epidemii COVID 19 – obowiązują od 1.09.2021 r.

 1. Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 2. W zajęciach edukacyjnych może uczestniczyć słuchacz bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych ( w szczególności temperatura powyżej 38˚C, kaszel, duszności oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji w warunkach domowych.
 3. Przy wejściu do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
 4. Do budynku PCKU mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi maseczką ustami i nosem.
 5. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego budynku, z wyjątkiem pracowni i sal lekcyjnych jeżeli w czasie zajęć jest możliwość zachowania dystansu. O konieczności zakrywania ust i nosa w czasie zajęć decyduje nauczyciel.
 6. W trakcie zajęć edukacyjnych należy regularnie i często myć ręce wodą z mydłem i odkażać zgodnie z instrukcją zamieszczoną na plakatach, w miarę możliwości zachowywać bezpieczną odległość pomiędzy rozmówcami (rekomendowane 1,5 metra) oraz przemieszczać się unikając skupisk i niepotrzebnego kontaktu z innymi osobami.
 7. Należy dbać o higienę stanowiska nauki.
 8. Słuchacze mogą korzystać z pomieszczeń wspólnych (szatnia, toalety, korytarz przed pracownią, klatka schodowa, sekretariat), z zakrytymi ustami i nosem oraz z zachowaniem bezpiecznej odległości. Niedopuszczalne jest nieuzasadnione przemieszczanie się po całym budynku.
 9. Podczas zajęć słuchacze nie zmieniają stanowisk (ławek) i nie opuszczają pracowni lub sali lekcyjnej bez uzasadnionej potrzeby.
 10. Na zajęciach słuchacze mogą korzystać tylko z własnych przyborów i podręczników, nie powinni przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 11. Podczas korzystania w czasie przerwy z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, należy zachować zasady obowiązujące w przestrzeni publicznej.
 12. W czasie trwania zajęć edukacyjnych obowiązuje zakaz gromadzenia się
  w pomieszczeniach wspólnych (np.: korytarze, szatnie, toalety), przed wejściem do budynku i na parkingu.
 13. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38˚C kaszel, duszności) należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu zapewniając  2 m odległości od innych osób, przeprowadzić pomiar temperatury termometrem bezdotykowym, a następnie polecić opuszczenie budynku PCKU (rekomendowany własny środek transportu)
  i kontakt telefoniczny z lekarzem POZ.
 14. W drodze do i ze szkoły w razie możliwości unikać dojazdu środkami komunikacji publicznej.
 15. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Wróć na górę