– Procedury postępowania w czasie egzaminów zawodowych w trakcie epidemii COVID-19

Wytyczne dla zdających

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych i nie przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

2. W drodze na egzamin należy korzystać ze środków ochrony, zachowywać dystans społeczny oraz w miarę możliwości unikać dojazdu środkami komunikacji publicznej.

3. Na terenie całej szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego.

4. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

5. Zdający zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu (co najmniej 1,5 m) oraz mycia i dezynfekcji rąk.

6. Na terenie całej szkoły należy przestrzegać higieny kaszlu i oddychania – podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

7. Zabronione jest na terenie szkoły tworzenie skupisk osób.

8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin zdający może przynieść własną butelkę z wodą.

9. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

10. Na egzamin należy zgłosić się punktualnie o godzinie podanej w informacji.

11. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

12. Po wejściu do budynku należy:

  • zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym,
  • w wyznaczonym pomieszczeniu zostawić swoje rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę oraz przebrać się w strój ochronny na egzaminy praktyczne z zachowaniem bezpiecznej odległości i środków ochrony osobistej,
  • przejść pod salę, w której odbywa się egzamin.

13. Niedopuszczalne jest nieuzasadnione przemieszczanie się po całym budynku szkoły.

14. Zdający wpuszczani są do sali w kolejności wskazanej przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, nie tworząc zatorów.

15. Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej z zakrytymi ustami i nosem. Członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie 1,5-metrowego odstępu).

16. Zdający wchodząc do sali egzaminacyjnej dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji zgodnie z instrukcją.

17. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego egzamin losuje numery stanowisk dla każdego zdającego w jego obecności.

18. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisując się w wykazie korzystając z własnego długopisu.

19. Zdający wnosi ze sobą własne przybory piśmiennicze, kalkulator oraz inne przybory określone w komunikacie dyrektora CKE o pomocach, z których korzysta w trakcie egzaminu oraz butelkę wody. Zdający nie może pożyczać przyborów innym zdającym.

20. Po zajęciu miejsca, zdający może zdjąć maseczkę/ przyłbicę. Zdający ponownie zakrywa usta i nos, kiedy:

  • wychodzi do toalety,
  • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej),
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

21. Zdający i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w czasie trwania całego egzaminu.

22. Wyjście do toalety zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego i opuszcza salę w maseczce/przyłbicy z zachowaniem bezpiecznej odległości.

23. Zdający opuszczają salę kolejno z zachowaniem bezpiecznej odległości.

24. Z wyznaczonych pomieszczeń zdający kolejno zabierają ze sobą rzeczy osobiste, przebierają się i opuszczają bezpiecznie szkołę z zachowaniem odpowiednich odstępów i środków ochrony.

25. Po egzaminie należy unikać spotkań w grupie (na korytarzu lub przy wejściu do szkoły), a wrażeniami podzielić się można za pomocą telefonów, mediów społecznościowych i komunikatorów.   

Wróć na górę